Prihlásiť
 

Zvýsenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Modernizácia fariem

Cieľ

Zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárskych subjektov lepším využívaním výrobných faktorov a uplatňovaním nových technológií a inovácií.

 • Znižovanie výrobných nákladov a zlepšovania pracovných podmienok v poľnohospodárskych podnikoch.
 • Zvyšovanie počtu fariem s modernými budovami, novými technológiami a technickými zariadeniami s úspornou spotrebou energie.
 • Zavádzanie a rozširovania informačných a komunikačných technológií.
 • Výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov poľnohospodárskej výroby vrátane skladovacích priestorov.
 • Zlepšovanie kvality výroby a obmedzovania strát.

Viac informácií

Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

Cieľ

Zlepšiť primárne spracovanie a predajnosť produktov poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva podporou zlepšenia efektivity, spracovania obnoviteľných zdrojov energie,
podporou nových technológií a využitia nových trhov.

Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

 • zavádzania výroby nových produktov; novej techniky/technológií;
 • zlepšovania kvality výrobkov, ich marketingu a odbytu na nových trhoch;
 • zavádzania a rozširovania informačných a komunikačných technológií;
 • spracovania obnoviteľných zdrojov energie.

Viac informácií

Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Cieľ

Vypracovať a vykonať projekty pozemkových úprav pre nové priestorové a funkčné usporiadanie územia a postupne realizovať v projektoch pozemkových úprav plánované spoločné zariadenia a opatrenia.
Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

 • zabezpečovania prístupu k pozemkom rekonštrukciou a budovaním účelových komunikácií;
 • ekologickej stabilizácie a ochrany krajiny realizovaním vodohospodárskych, protieróznych, ekologických a rekultivačných opatrení;
 • usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom (sceľovanie a arondácia pozemkov a pozemkového vlastníctva).

Viac informácií

Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

Cieľ

Zvýšenie ekonomickej hodnoty súkromných a obecných lesov, zvýšenie diverzifikácie produkcie a posilnenie trhových príležitostí.
Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

 • rozvoja investícií do nákupu lesnej techniky, zariadení a technológií s cieľom zdokonaliť, zminimalizovať ich prípadný negatívny dosah na biotopy a zracionalizovať pestovanie a ochranu lesa, ťažbu a dopravu dreva, manipuláciu dreva, zber ostatnej lesnej produkcie;
 • rozvoja investícií súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou zariadení priamo slúžiacich lesnému hospodárstvu vrátane lesných ciest (v oblastiach nachádzajúcich sa mimo oblastí s vysokým a stredným stupňom ohrozenia požiarom);
 • rozvoja informačných systémov v lesníctve prostredníctvom zavádzania modernej výpočtovej techniky a programového vybavenia vrátane zriadenia pripojenia na internet s cieľom racionalizácie činností na rôznych úrovniach lesníckej prevádzky.

Viac informácií

Odbytové organizácie výrobcov

Cieľ

Podporiť vznik, formovanie a uľahčenie administratívnych operácií odbytovým organizáciám
výrobcov.
Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

 • prispôsobovania výroby a množstva výrobkov členov organizácie požiadavkám trhu;
 • spoločného uvádzania tovarov na trh vrátane prípravy na predaj, centralizácie predaja a zásobovania hromadných odberateľov;
 • zvyšovania pridanej hodnoty spoločnej produkcie a jej lepšieho zhodnocovania;
 • stanovenia spoločných pravidiel pre výrobné informácie najmä so zreteľom na zber úrody/produkciu a dostupnosť.

Viac informácií

Odborné vzdelávanie a informačné aktivity

Cieľ

Rozšíriť rámec vzdelávacích a informačných aktivít a šíriť poznatky pre všetkých pracujúcich v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve.
Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

 • vytvárania predpokladov pre dosiahnutie čo najväčšieho prínosu a pridanej hodnoty v rámci relevantných opatrení programu;
 • poskytovania potrebných vedomostí a zručností pre:
  – zavádzanie inovácií, nových metód a nástrojov práce v poľnohospodárskych,
  potravinárskych a lesníckych podnikoch pre zvýšenie ich efektívnosti,
  – zavádzanie a rozširovanie informačných a komunikačných technológií súvisiacich s poľnohospodárskou, lesníckou a prvospracovateľskou činnosťou,
  – zabezpečovanie a zvyšovanie kvality hospodárenia, výroby a bezpečnosti potravín,
  – udržanie existujúcich a tvorbu nových pracovných miest,
  – zlepšenie ochrany životného prostredia,
  – dodržiavanie bezpečnosti práce.

Viac informácií

Využívanie poradenských služieb

Cieľ

Umožniť poľnohospodárskym a lesným podnikom zlepšiť riadenie svojich podnikov v environmentálnom zmysle slova.

Viac informácií