Prihlásiť
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo

Cieľ

  • Skvalitnenie zabezpečovania ranej (včasnej) starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ďalšej starostlivosti prostredníctvom tvorby metodických materiálov a ich zverejnenia (napr. metodických príručiek určených zákonným zástupcom pre rehabilitačnú prácu v domácom prostredí, stimulačných programov a metodických materiálov určených odborným zamestnancom a pod.).
  • Podpora novozriaďovaných úsekov raného poradenstva v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva.
  • Podpora materiálno-technického vybavenia centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva, najmä s nadregionálnou pôsobnosťou (t. j. zdrojové centrá a zriaďovateľmi určené školské poradenské zariadenia poverené metodickým usmerňovaním).
  • Skvalitnenie pedagogicko-psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva zakúpením diagnostických testov na včasnú diagnostiku a precizovanie diagnostiky zameranej na diagnostiku špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a ţiakov.
  • Podpora integrovanej výchovy a vzdelávania detí a ţiakov so zdravotným postihnutím zabezpečením materiálno-technického vybavenia a kompenzačných a špeciálnych pomôcok centier špeciálno-pedagogického poradenstva potrebných na uskutočňovanie krátkodobých pobytov detí alebo zákonných zástupcov s dieťaťom v týchto zariadeniach v súlade s § 133 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Viac informácií

Stop bariéram 2012

Cieľ

Podporné opatrenia pre integrovanú výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. Podpora je orientovaná na materiálno-technické vybavenie ZŠ a SŠ prostredníctvom nákupu špeciálnych vstupno-výstupných zariadení (veľkoplošné monitory, tlačiarne bodového písma, zvukové komunikačné pomôcky a pod.); programového vybavenia v súlade so zdravotným znevýhodnením a špeciálnych zariadení na ovládanie počítačovej techniky v súlade so zdravotným znevýhodnením.

Viac informácií

Zdravie na tanieri

Cieľ

  • Podpora aktívnej participácie detí na formovaní ich prístupu k zdravému životnému štýlu s cieľom dosiahnuť zmenu stravovacích návykov a zvýšenie pohybových aktivít tvorbou vlastného výživového programu materskej školy.
  • Podpora stravovania stravníkov s osobitným stravovacím režimom skvalitnením materiálno-technického vybavenia (neinvestičného charakteru) školského stravovania.
  • Prevencia obezity a podporu aktivít Celospoločenských programov podpory zdravia, ktoré propagujú zvýšenie konzumácie mlieka, mliečnych výrobkov a ovocia a zeleniny.

Viac informácií