Prihlásiť
 

Zlepšenie životného prostredia a krajiny

Zamerané na trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy

Cieľ

Zabezpečiť pokračovanie poľnohospodárstva v znevýhodnených oblastiach prostredníctvom:

  • zachovania a podpory udržateľných systémov hospodárenia, ktoré rešpektujú ochranu životného prostredia a charakter krajiny

Viac informácií

Zamerané na trvalo udržateľné využívanie lesnej pôdy

Cieľ

posilniť ekologickú stabilitu krajiny a prispieť k zlepšeniu stavu životného prostredia a biodiverzity pri udržateľnej využiteľnosti zdrojov vidieka. Uprednostniť zalesňovanie orných pôd zmiešanými drevinami pre zabezpečenie stability a ochrany územia poškodeného vodnou eróziou, zosunmi pôdy, záplavami.

Podpora je poskytovaná na:

  • náklady na zalesnenie pôdy;
  • ročná prémia na hektár zalesnenej pôdy ako príspevok na pokrytie výdavkov na jej udržiavanie počas obdobia najviac päť rokov;
  • ročná prémia na hektár ako príspevok na pokrytie straty príjmu v dôsledku zalesňovania počas obdobia najviac 15 rokov pre poľnohospodárov alebo ich združenia, ktoré túto pôdu obrábali pred jej zalesnením, alebo pre ktorúkoľvek inú fyzickú osobu alebo subjekt podľa súkromného práva.

Viac informácií