Prihlásiť
 

Realizácia prístupu Leader

Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia

Cieľ

Zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva.
Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom realizácie stratégie podporovaného územia prostredníctvom projektov jednotlivých žiadateľov pri uplatnení metódy a princípov Leader.

Viac informácií

Vykonávanie projektov spolupráce

Cieľ

Cieľom projektov spolupráce je poskytnúť potrebné zručnosti, výmenu a prenos skúseností z implementácie prístupu Leader. „Spolupráca medzi územiami“ je spolupráca v rámci členského štátu a „nadnárodná spolupráca“ je spolupráca medzi územiami viacerých členských štátov a územiami tretích krajín.
Hlavnou úlohou je stimulovať MAS k spolupráci v rámci členských krajín tak, aby sa vytvorili integrované prístupy k miestnemu rozvoju. Projekty spolupráce by sa mali vykonávať najmä z dôvodu výmeny skúseností, poskytovania informácií o rozvoji vidieka, vytvárania projektov, najmä s dôrazom na inovácie a výmenu najlepších postupov, ktoré napomôžu rozširovať výrobky, služby a informácie do iných vidieckych oblastí. Projektom spolupráce sa rozumie konkrétna spoločná aktivita s jasne definovaným prínosom pre danú oblasť realizovaná spoločne.

Viac informácií

Chod miestnej akčnej skupiny (MAS)

Cieľ

Tvorba a zvyšovanie kapacít pre realizáciu prístupu Leader. Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

  • vytvárania predpokladov pre efektívnu implementáciu stratégií,
  • rozvíjania zručností v oblasti lokálneho manažmentu.

V rámci opatrenia „Chod MAS“ budú vybrané práve tieto skupiny, ktoré budú zabezpečovať realizáciu svojej integrovanej stratégie rozvoja územia. Podpora bude poskytovaná na prevádzku miestnej akčnej skupiny a na administratívu a poradenstvo vo vzťahu k realizácii stratégie.

Viac informácií