Prihlásiť
 

Operačný program Vzdelávanie

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Sprostredkovateľský orgán: Agentúra MŠ SR pre ŠF EÚ a Ministerstvo zdravotníctva SR

Viac informácií o progame

Kontakt

Poštová adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava

Telefón: +421 2/59 374 111

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Tel.: 02/59374 526 Fax: 02/59374 568 sekretariat.ssfeu@minedu.sk