Prihlásiť
 

Opatrenie: 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované

Cieľ optarenia

Zvyšovanie moţností prístupu na trh práce pre všetky skupiny obyvateľstva. Budú podporované všetky ľudské zdroje ohrozené vylúčením, ktoré sa nachádzajú na trhu práce (t.j. pre nezamestnané a zamestnané osoby ohrozené vylúčením z trhu práce), ako aj podniky ktoré vytvárajú pracovné miesta týmto osobám.

Rámcové aktivity

  • programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
  • s výrazným zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s osobitným zreteľom na osoby
  • z marginalizovaných rómskych komunít, podpora tvorby nových pracovných miest programy druhej šance
  • umožňujúce ukončenie základnej resp. strednej školy, získanie odborných zručností formou, programy
  • zamerané na poskytovanie služieb zamestnanosti a vzdelávania pre zamestnancov ohrozených
  • hromadným prepúšťaním s osobitným zreteľom na starších zamestnancov a zamestnancov s nízkym
  • vzdelaním, podpora mechanizmov predchádzania a eliminácie rodovej nerovnosti na trhu práce

Prijímatelia

uchádzači o zamestnanie; záujemcovia o zamestnanie; ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny; štátne rozpočtové a príspevkové
organizácie, obce a mestá, združenia miest a obcí, VÚC a úrady samosprávneho kraja, rozpočtové
a príspevkové organizácie, občianske združenie, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie,
Červený kríž; Slovenská obchodná a priemyselná komora, regionálne poradenské a informačné centrá,
podnikateľské informačné centrá, odborové zväzy, neštátne subjekty poskytujúce služby zamestnanosti
a personálne poradenstvo