Prihlásiť
 

Opatrenie: 3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného života v BSK

Cieľ optarenia

Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Opatrenie má podporiť podmienky na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný ţivot, podporovať ich integráciu do spoločnosti, predchádzať sprievodným negatívnym faktorom, ktoré bránia prístupu resp. zatvoreniu ohrozeným a marginalizovaným skupinám na trhu práce a predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzických osôb, rodín a komunít, a to najmä prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti, zvyšovania ich dostupnosti, kvality a efektivity, ako aj rozvoja ľudských zdrojov vylúčených osôb a poskytovateľov sluţieb starostlivosti a opatrení.

Rámcové aktivity

  • podpora zvyšovania dostupnosti a efektivity služieb starostlivosti,
  • aktivity na podporu plnenia základných funkcií rodiny,
  • aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev, podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie, podpora programov zameraných na poskytovanie služieb
  • zamestnanosti a vzdelávania pre zamestnancov ohrozených hromadným prepúšťaním s osobitným zreteľom na starších zamestnancov a zamestnancov s nízkym vzdelaním a na boj proti diskriminácii na pracovnom trhu, podpora uľahčenia vstupu, integrácie a udržania rodičov na trhu práce, podpora
  • mechanizmov predchádzania a eliminácie rodovej nerovnosti na trhu práce

Prijímatelia

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny; štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a mestá, združenia miest a obcí, VÚC
a úrady samosprávneho kraja, rozpočtové a príspevkové organizácie, občianske združenie, nadácie,
neinvestičné fondy, neziskové organizácie, Červený kríž, odborové zväzy, neštátne subjekty poskytujúce
služby zamestnanosti a personálne poradenstvo, regionálne poradenské a informačné centrá,
podnikateľské informačné centrá, neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby a vykonávajúce
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a a sociálnej kurately a neštátne subjekty, poskytujúce
zdravotnícke služby, partnerstvá