Prihlásiť
 

Operačný program Doprava

Prioritná os 2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T)

Opatrenie: Opatrenie 2.1 - Výstavba diaľnic (TEN-T)

Cieľ optarenia

Zlepšiť dostupnosť SR a jej regiónov rozvojom kvalitného národného cestného spojenia a prispieť tak k homogenizácii transeurópskej cestnej siete (TEN-T) a integrácii cestnej infraštruktúry SR do európskeho dopravného systému.

Rámcové aktivity

  • Výstavba diaľnic (TEN-T).

Prijímatelia

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS).