Prihlásiť
 

Operačný program Doprava

Prioritná os 5 – Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)

Opatrenie: 5.1 Výstavba rýchlostných ciest

Cieľ optarenia

Zabezpečiť kvalitné cestné spojenie medzi regiónmi, medzi regionálnymi centrami, medzi regiónmi a hlavným mestom Bratislavou a umožniť prístup na transeurópsku sieť.

Rámcové aktivity

  • Výstavba rýchlostných ciest.

Prijímatelia

Národná diaľničná spoločnosť, a. s (NDS).

Opatrenie: 5.2 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy

Cieľ optarenia

Prispieť k zvyšovaniu bezpečnosti a plynulosti dopravy na cestách I. triedy prostredníctvom ich výstavby a modernizácie.

Rámcové aktivity

  • Výstavba ciest I. triedy (obchvaty miest a obcí).
  • Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov ciest.
  • Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky (odstraňovanie kritických nehodových lokalít, kolíznych bodov a pod.).
  • Projekty zamerané na budovanie inteligentných dopravných systémov.

Prijímatelia

Slovenská správa ciest (SSC)