Prihlásiť
 

Operačný program Bratislavský kraj

Prioritná os 1 – Infraštruktúra

Opatrenie: 1.1 Regenerácia sídiel

Cieľ optarenia

Cieľom opatrenia je zvýšiť kvalitu života v sídlach Bratislavského kraja.

Rámcové aktivity

  • Príprava a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí mesta Bratislavy.
  • Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel.
  • Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu.

Prijímatelia

Mestské časti s počtom obyvateľov nad 5 000
Nositeľom a realizátorom projektov sú príslušné sídla Bratislavského kraja
Územia CHKO, chránené územia NATURA 2000

Opatrenie: 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava

Cieľ optarenia

Cieľom opatrenia je zvýšenie počtu prepravených osôb prostredníctvom vylepšenej hromadnej dopravy.

Rámcové aktivity

  • Zriadenie jednotného tarifného systému.
  • Vybudovanie prestupných terminálov.
  • Podpora MHD.
  • Informačné zabezpečenie.

Prijímatelia

Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časť