Prihlásiť
 

Operačný program Bratislavský kraj

Prioritná os 2 – Vedomostná ekonomika

Opatrenie: 2.1 Inovácie a technologické transfery

Cieľ optarenia

Výrazne zvýšiť všetky typy inovácií v podnikateľskej sfére, podporiť zavádzanie progresívnych technológií, a tým zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť MSP a vysoký rast ich produktivity.

Rámcové aktivity

  • Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP.
  • Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP.
  • Podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP.
  • Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality.

Prijímatelia

Mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) - fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v oblasti výroby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka, registrované na území SR

Opatrenie: 2.2 Informatizácia spoločnosti

Cieľ optarenia

Podporiť rozvoj vedomostnej ekonomiky intervenciami do produktov v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Rámcové aktivity

  • Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni.
  • Podpora dostupnosti širokopásmového internetu.
  • Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP.

Prijímatelia

Obce a mestá Bratislavského kraja ; Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časty, Bratislavský samosprávny kraj, Mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) - fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v oblasti výroby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka, registrované na území SR