Prihlásiť
 

Operačný program Zdravotníctvo

Prioritná os 1 – Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc

Opatrenie: 1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc

Cieľ optarenia

"Skupina 5" Sú to: - ochorenia obehovej sústavy, - onkologické ochorenia, - vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, - choroby dýchacej sústavy, - choroby tráviacej sústavy. Hlavným cieľom opatrenia je „Zabezpečiť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry špecializovaných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení „skupiny 5“.

Rámcové aktivity

 • Skupina oprávnených aktivít
 • Výstavba nových kapacít, likvidácia starých kapacít *
 • - stavebných objektov
 • - prevádzkových súborov
 • Dodávka zdravotníckej techniky – high technology a likvidácia zastaranej zdravotníckej
 • techniky **
 • - prevádzkové súbory, ktorých súčasťou je aj zdravotnícka technika
 • diagnostická
 • operačná
 • demonštračná
 • iná
 • Budovanie IKT infraštruktúry a pripojenie na vysokorýchlostný internet, dodávka
 • a výmena morálne zastaraných IT a iného prístrojového vybavenia.
 • * Výstavba nových kapacít musí byť realizovaná s ohľadom na nízku energetickú
 • náročnosť objektov, možnosť komplexného riešenia prístupu a užívania pre občanov so
 • zníženou schopnosťou pohybu a orientácie a ďalšie súvisiace technicko-prevádzkové
 • normy SR a štandardy EÚ.
 • ** Likvidácia zastaranej techniky musí byť zabezpečená v súlade s platnou legislatívou.

Prijímatelia

– prijímateľmi sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
– právnické osoby založené za účelom podnikania v zmysle Obchodného zákonníka
– neziskové organizácie ,
– príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR, resp.
iného ústredného orgánu štátnej správy, samosprávneho kraja alebo obce

Opatrenie: 1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc

Cieľ optarenia

Hlavným cieľom opatrenia 1.2, ktoré prispieva k naplneniu cieľa prioritnej osi 1 v súlade s cieľmi definovanými v NSRR a výsledkami analýz popísanými v OPZ je „Zabezpečiť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení „skupiny 5“.

Rámcové aktivity

 • Modernizácia a rekonštrukcia budov môžu zahŕňať napríklad:
 • stavebné úpravy, pri ktorých sa zvyšuje kvalita a funkčnosť budovy,
 • stavebné úpravy, ktorými sa zlepšuje energetická hospodárnosť budovy (za
 • predpokladu dosiahnutia ekonomickej efektívnosti z dlhodobého hľadiska),
 • rekonštrukčné práce na rozvodoch ústredného kúrenia a na rozvodoch pary,
 • rozvodoch vody, elektrickej energie a kanalizácie, rekonštrukcie merania a regulácie,
 • nadstavby a prístavby, ktorými sa stavby zvyšujú resp. pôdorysne rozširujú a ktoré sú
 • navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou. Prístavby sú oprávnené vtedy,
 • ak už hrubá stavba existuje a je základnými sieťami napojená alebo inak prepojená s
 • hlavnou budovou,
 • dokončenie rozostavaných budov (vo výnimočných a odôvodnených prípadoch).
 • Dodávka zdravotníckej techniky
 • nákup prístrojov a zdravotníckej techniky (vývojovo kvalitatívne najnovšej
 • a sofistikovanej) v súlade s budúcim dopytom po službách a potrebami regiónu,
 • nákup špecializovanej diagnostickej, operačnej a demonštračnej techniky na
 • všeobecnú a špecializovanú detekciu a prevenciu.
 • Budovanie IKT infraštruktúry
 • zahrňujúce vytvorenie komplexnej infraštruktúry IKT pre zabezpečenie
 • interoperability s Národným zdravotným informačným systémom (NZIS)
 • a Národným zdravotným portálom (NZP), zdravotnými poisťovňami,
 • nemocničnými zariadeniami a úložiskami zdravotných informácií, s využitím
 • štandardov, číselníkov a kódov pre zdravotníctvo a výmenu dát systémom
 • autorizovanej komunikácie.

Prijímatelia

– prijímateľmi sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
– právnické osoby založené za účelom podnikania v zmysle Obchodného zákonníka
– neziskové organizácie ,
– príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR, resp.
iného ústredného orgánu štátnej správy, samosprávneho kraja alebo obce