Prihlásiť
 

Operačný program Zdravotníctvo

Prioritná os 2 – Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám

Opatrenie: 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Cieľ optarenia

Hlavným cieľom opatrenia 2.1, ktorý prispieva k naplneniu cieľa prioritnej osi 2 v súlade s cieľmi definovanými v NSRR a výsledkami analýz popísanými v OPZ je „Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení „skupiny 5“, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia“.

Rámcové aktivity

 • Skupina oprávnených aktivít
 • Modernizácia, rekonštrukcia, budov *
 • - stavebných objektov
 • - prevádzkových súborov
 • Dodávka zdravotníckej techniky – high technology a likvidácia zastaranej
 • zdravotníckej techniky **
 • - prevádzkové súbory:
 • - diagnostická
 • - detekčná
 • - demonštračná
 • Zabezpečenie IKT s možnosťou obojstrannej komunikácie s NZIS a NZP s využitím
 • štandardov, číselníkov a kódov pre zdravotníctvo a výmenu dát systémom
 • autorizovanej komunikácie. Výmena morálne zastaraného IT a iného prístrojového
 • vybavenia.
 • *Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich objektov musí byť realizovaná s ohľadom na
 • nízku energetickú náročnosť objektov, možnosť komplexného riešenia prístupu
 • a užívania pre občanov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie a ďalšie súvisiace
 • technicko-prevádzkové normy SR a štandardy EÚ.
 • ** Likvidácia zastaranej techniky musí byť zabezpečená v súlade s platnou legislatívou.

Prijímatelia

– prijímateľmi sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
– právnické osoby založené za účelom podnikania v zmysle Obchodného zákonníka
– neziskové organizácie ,
– príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR, resp.
iného ústredného orgánu štátnej správy, samosprávneho kraja alebo obce

Opatrenie: 2.2 Obnova a modernizácia zdravotníckej techniky

Cieľ optarenia

Cieľom opatrenia 2.2 je „Zabezpečiť obnovu a modernizáciu zdravotníckej techniky a dobudovanie Národnej transfúznej služby SR“, a bude realizovaný najmä prostredníctvom týchto národných projektov: · „Nákup mobilných mamografických jednotiek“ – čím sa zabezpečí vyššia kvalita vyšetrení pri nižšej radiačnej dávke, ako aj skrátenie doby vyšetrenia a úsporu prevádzkových nákladov. Koncentrácia špecialistov vo VOÚ zabezpečí diagnostiku (garant kvality skríningu a diagnostiky) a následnú terapiu, ako aj centrálny digitálny archív vyšetrení. · „Dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby SR“ - čím sa zabezpečí národná sebestačnosť v produkcii krvných produktov najvyššej možnej kvality a bezpečnosti v podmienkach maximálnej efektívnosti v požadovanom objeme vo všetkých regiónoch Slovenska.

Rámcové aktivity

 • Skupina oprávnených aktivít
 • Nákup mobilných mamografických jednotiek
 • - mobilné mamografické jednotky
 • - technické a prístrojové vybavenie
 • - softvérové vybavenie
 • Dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby SR
 • - prevádzkové súbory (s technologických vybavením)
 • - stavebné objekty*
 • * Výstavba nových kapacít, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich objektov musí byť
 • realizovaná s ohľadom na nízku energetickú náročnosť objektov, možnosť komplexného
 • riešenia prístupu a užívania pre občanov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie
 • a ďalšie súvisiace technicko-prevádzkové normy SR a štandardy EÚ.

Prijímatelia

Súkromný sektor: Východoslovenský onkologický ústav, a.s. (vlastné zdroje 5%) Verejný sektor: Národná transfúzna služba (vlastné zdroje 0%)