Prihlásiť
 

Operačný program Veda a výskum

Prioritná os 6 - Technická pomoc pre cieľ Konvergencia

Opatrenie:

Cieľ optarenia

Rámcové aktivity

Prijímatelia

MŠ SR, Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky
pre štrukturálne fondy EÚ ako SORO