Prihlásiť
 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os 3 - Cestovný ruch

Opatrenie: 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Cieľ optarenia

Zlepšenie poskytovaných služieb CR prostredníctvom služieb s vyššou pridanou hodnotou

Rámcové aktivity

 • podpora budovania mikroinfraštruktúry k strediskám CR, t.j. najmä mikroinfraštruktúry, ktorá
 • sama o sebe neprodukuje zisk (parkoviská, inžinierske siete, verejné sociálne zariadenia,
 • odpočívadla, orientačné tabule a pod.)
 • výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení CR (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, atď.)
 • vytváranie nových atrakcií v regiónoch (napr. areálov pre športovcov či už letných alebo zimných, atď.)
 • podpora obnovy pamiatkových území, tematických kultúrnych trás a rekonštrukcia kultúrnych
 • a historických objektov a zariadení so zámerom ich využitia na účely CR, zahrňujúcich aj
 • lokality UNESCO zapísané, ale aj navrhované na zápis do zoznamu UNESCO
 • podpora manažmentu voľného času
 • podpora výstavby a obnovy lyžiarskych tratí, vodných mól, prístavísk a pod.
 • ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia

Prijímatelia

Prijímateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného
zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených
projektov.
NFP predstavuje maximálny pomer spolufinancovania oprávnených výdavkov z ERDF a ŠR, pričom
vnútorný pomer zdrojov v rámci NFP je nasledovný: 85% (ERDF) : 15% (ŠR).

Opatrenie: 3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska

Cieľ optarenia

Zlepšenie úrovne prezentácie Slovenska, dobudovanie jednotného informačného systému CR

Rámcové aktivity

 • rozvoj informačných služieb CR - pokračovania v tvorbe Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu, zber informácií do NUTIS-u TIK-mi, vytváranie a činnosť turisticko-informačných kancelárií a pod.
 • tvorba informačných a prezentačných materiálov, účasť na propagačných a prezentačných aktivitách CR, podpora prezentácie SR v zahraničí ako atraktívnej turistickej destinácie, a pod.

Prijímatelia

Prijímateľom bude SACR.
NFP predstavuje maximálny pomer spolufinancovania oprávnených výdavkov z ERDF a ŠR, pričom vnútorný pomer zdrojov v rámci NFP je nasledovný: 85% (ERDF) : 15% (ŠR).