Prihlásiť
 

Operačný program Regionálny operačný program

Prioritná os 2 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Opatrenie: 2.1 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Cieľ optarenia

zvýšenie kvality poskytovaných služieb v sociálnej oblasti prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon sociálnoprávnej ochrany a zariadení sociálnej kurately, vrátane obstarania ich vybavenia.

Rámcové aktivity

  • rekonštrukcia stavebných objektov, budovanie nových objektov a obstaranie vybavenia a IKT
  • riešenie bezbariérového prístupu, zníženie energetickej náročnosti budov
  • Domovy dôchodcov, Domovy sociálnych služieb pre dospelých a deti, okrem detských domovov preferovaná kapacita nad 50 klientov
  • Podpora zariadení s viacerými typmi služieb – viaceré cieľové skupiny, kombinácia ústavnej, dennej a týždennej starostlivosti
  • Budovanie nových zariadení v póloch rastu nad 5 000 obyvateľov
  • Podpora mimo pólov rastu – centrá pre rómske komunity
  • Budovanie nových zariadení

Prijímatelia

zriaďovatelia zariadení sociálnych služieb verejný aj súkromný sektor