Prihlásiť
 

Operačný program Regionálny operačný program

Prioritná os 4 - Regenerácia sídiel

Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel

Cieľ optarenia

Posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom regenerácie sídiel.

Rámcové aktivity

  • rekonštrukcia verejných plôch – námestia, parky, miestne komunikácie, chodníky, cyklo-trasy verejná zeleň, verejné osvetlenie, verejné hygienické zariadenia, drobná architektúra, výstavba zastávok
  • rekonštrukcia inžinierskych sietí a úprava a regulácia povodí v zastavaných územiach obcí a miest len v náväznosti na iné investičné aktivity regenerácie sídel
  • realizácia integrovaných stratégií rozvoja ohrozených fyzickým zničením alebo sociálnym vylúčením
  • príprava a aktualizácia rozvojových dokumentov (PHSR...) a územných plánov a dokumentácie len na úrovni regiónov NUTS 3 a NUTS 2
  • moderné sociálne bývanie – obnova a zmena existujúcich budov vo vlastníctve verejných orgánov alebo neziskových prevádzkovateľov
  • rómske osídlenia – zlepšovanie životných podmienok – východisko pre realizáciu projektov: už pripravené projekty v mikroregiónoch vybraných úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

Prijímatelia

subjekty verejnej správy: - VUC - obce

Opatrenie: 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

Cieľ optarenia

Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie zariadení nekomerčných záchranných služieb, vrátane obstarania ich vybavenia

Rámcové aktivity

  • rekonštrukcia stavebných objektov, obstaranie zariadenia, IKT, okrem dopravných prostriedkov
  • zníženie energetickej náročnosti budov
  • podpora výjazdových pracovísk horských služieb

Prijímatelia

- miestne samosprávy, v oblasti nekomerčných záchranných služieb - verejný sektor a neziskový sektor, neinvestičné projekty - samosprávne kraje