Prihlásiť
 

Operačný program Regionálny operačný program

Prioritná os 5 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Cieľ optarenia

Posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie a budovania ciest II. a III. triedy na území cieľa Konvergencia.

Rámcové aktivity

  • zvyšovanie technických parametrov ciest II. a III. Triedy, ktoré zabezpečujú dopravnú obslužnosť obcí do pólov rastu
  • zvyšovanie dostupnosti k vyššej občianskej vybavenosti pre obyvteľov mimo pólov rastu
  • vytváranie podmienok pre zlepšenie mobility za prácou
  • budovanie doplnkových prvkov dopravnej infraštruktúry, ktoré zvyšujú bezpečnosť a priepustnosť dopravy a znižujú jej dopad na životné prostredie

Prijímatelia

Vyššie územné celky