Prihlásiť
 

Operačný program Životné prostredie

Prioritná os 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Opatrenie: 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov

Cieľ optarenia

Hlavným zameraním operačného cieľa 1.1 je zabezpečenie prístupu čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite.

Rámcové aktivity

 • I. skupina: Výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov2 len v prípadoch súbežnej
 • výstavby verejnej kanalizácie (t.j. v jednej ryhe) podľa skupiny oprávnených aktivít
 • operačného cieľa 1.2 „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle
 • záväzkov SR voči EÚ“;
 • II. skupina: Dobudovanie, rozšírenie resp. zvýšenie kapacity vybudovaných vodárenských
 • sústav3 a vybudovanie verejných vodovodov4 v ich preukázanom5 bilančnom dosahu
 • za účelom zabezpečenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dostatočnej kvantite
 • a/alebo odstránenia zdravotného rizika vyplývajúceho z nedostatočnej kvality vody
 • z individuálnych zdrojov.

Prijímatelia

- obce a mestá - združenia miest a obcí;
- právnické osoby oprávnené na podnikanie vymedzené v § 5 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Opatrenie: 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Cieľ optarenia

Hlavným zameraním operačného cieľa 1.2 je zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR vyplývajúcimi zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ.

Rámcové aktivity

 • Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie
 • a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách
 • nad 150 000 EO;
 • Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie
 • a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách
 • od 15 000 EO do 150 000 EO;
 • Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie
 • a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách
 • od 10 000 EO do 15 000 EO;
 • Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie
 • Výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, keď už je dobudovaná
 • minimálne na 80% (celej predmetnej aglomerácie) a prevádzkovaná stoková sieť
 • v aglomeráciách do 2 000 EO (obce neuvedené v prílohe č. 1 tohto manuálu) podľa Plánu
 • rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky,
 • a Vodného plánu Slovenska;
 • Výstavba stokovej siete a ČOV v aglomeráciách do 2 000 EO (obce neuvedené
 • v prílohe č. 1 tohto manuálu) v prípade projektov zameraných na realizáciu opatrení, ktoré
 • uložili orgány štátnej vodnej správy rozhodnutím (podľa zákona č. 364/2004 o vodách
 • a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov)
 • a smerujú k zamedzeniu závažného ohrozenia kvality a kvantity podzemných vôd
 • a povrchových vôd tak, aby nebolo ohrozené ich využívanie.

Prijímatelia

- obce a mestá - združenia miest a obcí;
- právnické osoby oprávnené na podnikanie vymedzené v § 5 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Opatrenie: 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd

Cieľ optarenia

Hlavným zameraním operačného cieľa 1.3 je zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúce pre SR zo smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (rámcová smernica o vodách) v oblasti monitorovania. Monitorovanie stavu povrchovej vody a podzemnej vody sa realizuje na základe ročných programov monitorovania, ktoré sú predmetom reportovania Slovenska voči Európskej komisii.

Rámcové aktivity

 • I. skupina: Monitorovanie a hodnotenie stavu povrchových vôd v zmysle požiadaviek EÚ, najmä:
 • A. Získanie dát pre zistenie súčasného stavu v oblasti kvantity a kvality povrchových vôd
 • B. Spracovanie dát súčasného stavu povrchových vôd;
 • C. Hodnotenie stavu povrchových vôd;
 • D. Reportovanie - príprava správ o stave povrchových vôd vo forme a s obsahom
 • vyplývajúcim z právnych predpisov EÚ a medzinárodných dohôd.
 • II. skupina: Monitorovanie a hodnotenie stavu podzemných vôd v zmysle požiadaviek EÚ,
 • najmä:
 • A. Získanie dát pre zistenie súčasného stavu v oblasti kvantity a kvality podzemných vôd;
 • B. Spracovanie dát súčasného stavu podzemných vôd;
 • C. Hodnotenie stavu podzemných vôd;
 • D. Reportovanie - príprava správ o stave podzemných vôd vo forme a s obsahom
 • vyplývajúcim z právnych predpisov EÚ a medzinárodných dohôd.
 • III. skupina: Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov, najmä:
 • A. Vybudovanie sond pre monitorovanie hladiny podzemnej vody;
 • B. Vybudovanie merných objektov na prameňoch;
 • C. Odstránenie starého merného objektu pri súčasnom budovaní nového merného objektu
 • (sondy);
 • D. Nákup a inštalácia zariadenia na automatické monitorovanie kvantity podzemných vôd.

Prijímatelia

- Výskumný ústav vodného hospodárstva š.p.,
- Slovenský hydrometeorologický ústav,
- Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
- Slovenský vodohospodársky podnik, t. j.
- subjekty, ktoré realizujú aktivity v oblasti monitorovania vôd v súlade s § 4 ods. 4, § 4a ods. 12 a §4b ods. 4 zákona č. 364/2004 o vodách
- Slovenská agentúra životného prostredia (skupina I.a III.)