Prihlásiť
 

Operačný program Životné prostredie

Prioritná os 2 - Ochrana pred povodňami

Opatrenie: 2.1 Ochrana pred povodňami

Cieľ optarenia

Hlavným zameraním v oblasti ochrany pred povodňami je realizácia preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami s cieľom výrazne znížiť škody spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodiach a zabezpečiť prirodzenú schopnosť akumulácie vody revitalizáciou povodí.

Rámcové aktivity

  • I. skupina: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok,
  • najmä:
  • A. technické a biotechnické opatrenia na vodných tokoch spomaľujúce odtok vôd z povodia
  • B. budovanie a rekonštrukcia vodných nádrží, poldrov, ochranných hrádzí, protipovodňových línií a zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd na dosiahnutie potrebných technických parametrov ochrany pred povodňami, vrátane odstraňovania sedimentov z vodných nádrží I. a II. kategórie a z úsekov prítokov v dosahu ich ovplyvnenia vzdutím vody
  • C. úprava a revitalizácia tokov priamo spojená s dosiahnutím potrebnej úrovne ochrany priľahlých území pred povodňami
  • II. skupina: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami a vodnou eróziou v katastroch obcí13, realizované mimo vodných tokov:
  • A. budovanie vodozádržných prvkov alebo systémov spomaľujúcich odtok zrážkových vôd do vodného toku
  • III. skupina: Opatrenia vyplývajúce zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík14:
  • A. Vyhotovenie máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika
  • B Vypracovanie plánov manažmentu povodňových rizík alebo ich častí vrátane návrhov opatrení na dosiahnutie ich cieľov

Prijímatelia

- správcovia drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 zákona č. 364/2004
– štátne organizácie, ktorým bola prevedená správa podľa § 51 ods. 1 uvedeného zákona (Skupina I.)
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
– správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2, písmeno a, b zákona č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov (Skupina I. a III.)
- správcovia vodohospodársky významných vodných tokov v zmysle § 80 ods. 5 zákona č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov (Skupina I.)
- mestá a obce, ktorým správca vodného toku prenechal jeho ucelený úsek (časť) do nájmu alebo výpožičky podľa § 51,ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (Skupina I.)
- mestá a obce (Skupina II.)