Prihlásiť
 

Operačný program Doprava

Prioritná os 7 – Technická pomoc

Opatrenie: 7.1 – Technická pomoc

Cieľ optarenia

Cieľom opatrenia je zabezpečiť efektívnu implementáciu OPD, podporu pozície a funkcií RO OPD, platobnej jednotky a útvarov kontroly a auditu v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov, ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností.

Rámcové aktivity

  • Vypracovanie a/alebo aktualizácia už existujúcich strategických dokumentov rezortu pre rozvoj jednotlivých druhov dopravy
  • Technické zabezpečenie programovania, príprava projektov, riadenie,implementácia, monitorovanie a hodnotenie, kontrola a audit (technické zabezpečenie a vybavenie, posudky, štúdie, analýzy, poradenstvo, softvérová
  • podpora, audit, kontrola a pod.);
  • Informačné aktivity, publicita;
  • Mzdové zabezpečenie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na programovaní, riadení, implementácii, hodnotení, monitorovaní, kontrole a audite OPD;
  • Príprava nasledujúceho programového obdobia.

Prijímatelia

RO OPD (MDPT SR)