Prihlásiť
 

Operačný program Životné prostredie

Prioritná os 7 - Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému

Opatrenie:

Cieľ optarenia

Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému (POVAPSYS) je v zmysle Programu protipovodňovej ochrany Slovenskej republiky do roku 2010 a v súlade s Koncepciou vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 zamerané na vytvorenie nástroja, umožňujúceho prostredníctvom hydrologických predpovedí, varovaní a výstrah výraznejšie znížiť škody spôsobené povodňami, predovšetkým straty na životoch, ujmy na zdraví ľudí a majetku občanov, miest a obcí.

Rámcové aktivity

  • I. skupina: Budovanie a prevádzka POVAPSYS, najmä:
  • A. dobudovanie siete pozemných staníc
  • B. dobudovanie systémov distančných metód monitoringu
  • C. dobudovanie informačných technológií a informačných systémov, vrátane telekomunikačného systému
  • D. dobudovanie systémov predpovedných modelov, metód, metodík

Prijímatelia

Slovenský hydrometeorologický ústav