Prihlásiť
 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie: 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom

Cieľ optarenia

Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Opatrenie má podporovať podmienky na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný ţivot, podporovať ich integráciu do spoločnosti, predchádzať sprievodným negatívnym faktorom, ktoré bránia prístupu resp. zotrvaniu ohrozeným a marginalizovaným skupinám na trhu práce a predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzických osôb, rodín a komunít, a to najmä prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti, zvyšovania ich dostupnosti, kvality a efektivity, ako aj rozvoja ľudských zdrojov vylúčených osôb a poskytovateľov sluţieb starostlivosti a opatrení

Rámcové aktivity

 • podpora zvyšovania dostupnosti a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení
 • sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), aktivity na podporu plnenia základných funkcií rodiny
 • pre vytvorenie plnohodnotných podmienok na uplatnenie sa členov rodiny na trhu práce,
 • aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych
 • spoločenstiev,
 • podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie

Prijímatelia

uchádzači o zamestnanie s dôrazom na znevýhodnené skupiny UoZ;
záujemcovia o zamestnanie z dôrazom na znevýhodnené skupiny ZZ; Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny; štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce
a mestá, združenia miest a obcí, VÚC a úrady samosprávneho kraja, rozpočtové a príspevkové
organizácie, občianske združenie, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, Červený kríž,
neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby a vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a a sociálnej kurately a neštátne subjekty, poskytujúce zdravotnícke služby, partnerstvá

Opatrenie: 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované

Cieľ optarenia

Zvyšovanie moţností prístupu na trh práce pre všetky skupiny obyvateľstva. Budú podporované všetky ľudské zdroje ohrozené vylúčením, ktoré sa nachádzajú na trhu práce (t.j. pre nezamestnané a zamestnané osoby ohrozené vylúčením z trhu práce), ako aj podniky ktoré vytvárajú pracovné miesta týmto osobám.

Rámcové aktivity

 • programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
 • s výrazným zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s osobitným zreteľom na osoby
 • z marginalizovaných rómskych komunít, podpora tvorby nových pracovných miest programy druhej šance
 • umožňujúce ukončenie základnej resp. strednej školy, získanie odborných zručností formou, programy
 • zamerané na poskytovanie služieb zamestnanosti a vzdelávania pre zamestnancov ohrozených
 • hromadným prepúšťaním s osobitným zreteľom na starších zamestnancov a zamestnancov s nízkym
 • vzdelaním, podpora mechanizmov predchádzania a eliminácie rodovej nerovnosti na trhu práce

Prijímatelia

uchádzači o zamestnanie; záujemcovia o zamestnanie; ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny; štátne rozpočtové a príspevkové
organizácie, obce a mestá, združenia miest a obcí, VÚC a úrady samosprávneho kraja, rozpočtové
a príspevkové organizácie, občianske združenie, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie,
Červený kríž; Slovenská obchodná a priemyselná komora, regionálne poradenské a informačné centrá,
podnikateľské informačné centrá, odborové zväzy, neštátne subjekty poskytujúce služby zamestnanosti
a personálne poradenstvo

Opatrenie: 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

Cieľ optarenia

Riešenie problémov SR na trhu práce so zámerom zvyšovania dostupnosti a skvalitňovania sluţieb zameraných na podporu zosúladenia rodinného a pracovného ţivota. Harmonizovanie rodinného a pracovného zázemia je základným predpokladom pre plnohodnotné zapojenie potenciálnej pracovnej sily na trhu práce. V rámci tohto opatrenia budú podporované všetky ľudské zdroje ohrozené vylúčením, ktoré sa nachádzajú na trhu práce (t.j. nezamestnané a zamestnané osoby ohrozené vylúčením z trhu práce) ako aj podniky, ktoré vytvárajú pracovné miesta týmto osobám.

Rámcové aktivity

 • podpora uľahčenia vstupu a udržania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými povinnosťami,
 • aktivity zamerané na udržanie kontaktu s pracoviskom a profesionálnych zručností počas neprítomnosti
 • na trhu práce z dôvodu plnenia rodinných povinností, aktivity zamerané na rozširovanie podporných
 • služieb pre zamestnancov s rodinnými povinnosťami, podpora udržania osôb s rodinnými povinnosťami
 • na trhu práce poskytovaním inovatívnych programov zo strany zamestnávateľov

Prijímatelia

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny; štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a mestá, združenia miesta obcí, VÚC
a úrady samosprávneho kraja, rozpočtové a príspevkové organizácie, občianske združenie, nadácie
a neinvestičné fondy, neziskové organizácie, Červený kríž; neštátne subjekty poskytujúce služby
zamestnanosti a personálne poradenstvo