Prihlásiť
 

Operačný program Informatizácia spoločnosti

Prioritná os 3 – Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

Opatrenie: 3.1: rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu

Cieľ optarenia

Vysoká penetrácia širokopásmového pripojenia. Vysoká miera inklúzie IKT

Rámcové aktivity

  • Zavádzanie, rozvoj a prevádzka moderných sieťových platforiem zabezpecujúcich komunikáciu systémov štátnej správy v rozsahu potrebnom na rozvoj eGovernmentu.
  • Rozvoj regionálnych a lokálnych širokopásmových sietí v oblastiach, neatraktívnych pre komerčných prevádzkovateľov (rozvoj metalických a bezdrôtových prístupových širokopásmových sietí, o rozvoj metropolitných optických sietí o rozvoj optických prístupových širokopásmových sietí FTTx).

Prijímatelia

Rozpočtová organizácia a jej zariadenia;
Príspevková organizácia,
Organizačná zložka príspevkovej organizácie s odvodenou právnou subjektivitou;
Obec, mesto, združenia obcí, Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja);
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.);
Neinvestičný fond;
Nezisková organizácia;
Stavovská organizácia – profesná komora;
Záujmové združenie právnických osôb