Prihlásiť
 

Výzva: Vyhlásenie dvoch výziev - Fond mikroprojektov Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Dňa 30.6.2016 boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku premikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Obidve výzvy sú vyhlásené v rámci:

- prioritnej osi 1 "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia";

- prioritnej osi 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania".

Vedúcim partnerom/mikroprijímateľom/partnerom mikroprojektu spolufinancovaného z prostriedkov programu pre vyhlásené výzvy môžu byť výhradne subjekty neziskového charakteru, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter napr.:

- orgány štátnej správy a samosprávne orgány, ich zväzky a združenia,

- orgány zriadené štátom alebo územnou samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb,

- inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké školy,

- vedecké inštitúcie, 

- mimovládne neziskové organizácie,

- Európske zoskupenia územnej spolupráce,

- cirkvi a náboženské spoločnosti,

- inštitúcie odborného vzdelávania.

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre obidve výzvy na mikroprojekty sú určené pre:

individuálne mikroprojekty – predkladané v národnom jazyku so skráteným opisom v jazyku cezhraničného partnera;

spoločné mikroprojekty – predkladané v dvoch jazykoch: v poľskom a v slovenskom jazyku.

Financovanie pre obidve výzvy:

Individuálny mikroprojekt:

- výška financovania: min. 2 000 €, max. 50 000 € (z EFRR). Maximálna celková výška rozpočtu: 70 000 €.

Spoločný mikroprojekt:

- výška financovania: min. 2 000 €, max. 100 000 € (z EFRR). Maximálna celková výška rozpočtu: 140 000 €.

Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85 % oprávnených výdavkov (10 % štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje).

Podávanie žiadosti:

- Žiadosti musia byť zaslané v elektronickej verzii prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ a v papierovej verzii predložené a doručené doporučenou poštou/kuriérom/osobne do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Rozdiely vo výzvach sú napr. pri oprávnenom území realizácie a termíne uzávierky.

Stručná informácia k rozdielnym podmienkam vyhlásených výziev pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A PL-SK:

1. výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Zväzkom Euroregión „Tatry“(http://bit.ly/29dE4vl)

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov:

Žilinský samosprávny kraj:

- okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš.

Prešovský samosprávny kraj:

okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj).

Zväzok Euroregión „Tatry“ (PL):

- nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,

osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,

- krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim.

Termín na predkladanie žiadostí:

- od 30.06.2016 do 14.09.2016 v čase do 15:30 hodiny.

1. výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie Región Beskydy(http://bit.ly/29GHQ0F)

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov:

Žilinský samosprávny kraj:

- okres Bytča, okres Čadca, okres Kysucké Nové Mesto, okres Žilina, okres Martin, okres Turčianske Teplice, okres Námestovo.

Región Beskydy:

subregión Bielsky: okres Cieszyńsky so sídlom v Cieszynie, okres Bielsky so sídlom v Bielsku Białej, okres Žywiecky so sídlom v Żywcu, mesto s právomocou okresu – Bielsko-Biała,

subregión Tyský: okres Pszczyńský so sídlom v Pszczynie,

subregión Oświęcimský: okres Suský so sídlom v Suchej Beskidzkiej, okres Wadowický so sídlom vo Wadowicach, okres Osvienčimský so sídlom v Osviencimiu, subregión Krakovský: obec Pcim z okresu Myślenického.

Termín na predkladanie žiadostí:

- od 30.06.2016 do 09.09.2016 v čase do 15:00 hodiny.

Informácia o výzvach bola zverejnená na stránke:

http://www.zask.sk/sk/eurofondy/vyzvy-2.html

 

 

Viac informácií o výzve: