Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásená Fondom sociálneho rozvoja

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/01

Riadiaci orgán pre OP ZaSI informuje, že Fond sociálneho rozvoja vyhlásil dňa 22.3.2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/01, zameranú na zlepšenie životnej situácie a integráciu sociálne vylúčených skupín obyvateľov, najmä marginalizovaných rómskych komunít, s ohľadom na ich špecifické potreby prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce.

Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2013/2.1/01

Rámcová aktivita: Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity.

Alokácia: 4 000 000 € EUR

Zdroj: MPSVaR SR

Viac informácií o výzve: www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/vyhlasenie-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-op-zasi-fsr-20132.101