Prihlásiť
 

Výzva: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU A UDELENIE ŠTATÚTOV MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN

Číslo výzvy: 21/PRV/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323 (ďalej len „PPA“) vyhlasuje v zmysle ustanovení § 17 v súvislosti s § 13, zákona
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platnou Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, Prioritná os 5. Miestny rozvoj vedený komunitou (ďalej len „príručka pre žiadateľa“), so Systémom riadenie CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 - 2020 a metodickým pokynom na spracovanie stratégie CLLD výzvu na predkladanie Žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny (ďalej len „výzva“),

na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, vrátane všetkých jej príloh.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

·         Výzva (docx, 100.86 Kb, 63x)

·         Výzva (pdf) (pdf, 751.04 Kb, 30x)

·         Príloha č. 1 k výzve (docx, 468.08 Kb, 20x)

·         Príloha č. 2 k výzve (zip, 2.79 Mb, 18x)

·         Príloha č. 3 k výzve (zip, 2.69 Mb, 14x)

·         Príloha č. 4 k výzve (pdf, 348.46 Kb, 19x)

·         Príloha č. 5 k výzve (docx, 16.22 Kb, 12x)

·         Príloha č. 6 k výzve (docx, 27.77 Kb, 11x)

·         Príloha č. 7 k výzve (docx, 15.2 Kb, 11x)

·         Príloha č. 1 k formuláru ŽoSS MAS (docx, 20.96 Kb, 15x)

Viac informácií o výzve: