Prihlásiť
 

Výzva: Výzva č. 1/2019 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci OPI


Výzva č. 1/2019 

na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci OPII pre prioritné osi: 
 
1 Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
5 Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
                                                                                                                                     
 
 
v rámci hodnotených oblastí 
 
 
2 - Navrhovaný spôsob realizácie projektu
 
4 - Finančná a ekonomická stránka projektu
 
 
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 30.10.2019
                                                                                                                                     
Dátum uzavretia výzvy: 20.11.2019
 
 
Predmetná výzva je zverejnená na webovom sídle https://www.opii.gov.sk/vyzvania/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov

  

Viac informácií o výzve: