Prihlásiť
 

Výzva: Výzva v rámci prioritnej osi 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 3 – OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY, Operačný cieľ 3.1: Ochrana ovzdušia .
Špecifickým cieľom výzvy je znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší. Cieľom výzvy v rámci operačného cieľa 3.1 Ochrana ovzdušia je predovšetkým transpozícia a implementácia predpisov EÚ, dosiahnutie ustanovených technických požiadaviek na prevádzku zdrojov, ktorými sa obmedzujú množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok.

 

Viac informácií o výzve: www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/