Prihlásiť
 

Výzva: Na podporu výskumu a vývoja viac ako 10 miliónov eur

Farmaceutický výskum, nové technológie vo výrobe bioetanolu či výskum v oblasti veľkorozmerných monokryštálov. To sú iba niektoré z oblastí, v ktorých môžu oprávnené organizácie získať finančné stimuly na výskum a vývoj.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo v piatok 26. júla 2013 oznámenie o predkladaní žiadostí o stimuly v celkovej výške 10,3 milióna eur. Maximálna doba riešenia projektov je 36 mesiacov.

Oznámenie špecifikuje celkovo šesť oblastí aplikovaného výskumu, v ktorých rezort plánuje podporiť vždy len jeden projekt. V téme Biomedicína a biotechnológie môžu podnikateľské subjekty podávať žiadosti o podporu projektov zameraných na: výskum a vývoj v oblasti inovatívnych liekov a liečebných postupov smerujúcich k zvýšeniu kvality života, znižovanie dopadov civilizačných ochorení prepojené na regionálny rast. A tiež na výskum a vývoj možností integrácie výroby bioetanolu prvej generácie na báze kukurice a druhej generácie na báze celulózy zo slamy, kukuričného kórovia a krátkych vlákien zo spracovania zberového papiera- Bioetanol.

V rámci oblasti Problematika ekológie a energetika rezort školstva podporuje vývoj technologického komplexu pre spracovanie komunálneho odpadu pre materiálové a energetické účely a tiež výskumu a vývoj prostredníctvom stimulov pre výskum a vývoj, ako aj výskum a vývoj Hi-Tech integrovaných strojnotechnologických systémov pre výrobu automobilových plášťov, vývoj novej generácie vysoko efektívnych motorov pre vrtuľníky a výskum a vývoj technológií tvorby veľkorozmerových monokryštálov.

Oprávnené subjekty môžu svoje žiadosti posielať na sekciu vedy a techniky MŠVVaŠ SR na Stromovej 1 v Bratislave do 22. augusta 2013 do 24:00 hod. v elektronickej forme a listinnej forme s doručením na uvedenú adresu najneskôr dňa 23. augusta 2013 do 14:00 hod. Plné znenie oznámenia je zverejnené na stránke http://www.minedu.sk/oznam-o-ziadostiach-o-poskytnutie-stimulov-na-vyskum-a-vyvoj-v-roku-2013/. Bližšie informácie o podávaní žiadostí sú dostupné na stránkehttp://stimuly.vedatechnika.sk/.

„Snahou nášho rezortu je poskytnúť stimuly na vytvorenie podmienok pre rozvoj aplikovaného výskumu s orientáciou na zabezpečenie priameho uplatnenia výstupov výskumu a vývoja do praxe a súčasne vytvoriť podmienky pre prepojenie výskumu a vývoja s prioritnými aktivitami v rámci Dunajskej stratégie v tých oblastiach výskumu a vývoja, ktoré spadajú do niektorej z prioritných oblastí Dunajskej stratégie," konštatuje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič. Tieto aktivity možno realizovať v súčinnosti s partnerskými organizáciami - spoluriešiteľmi zo štátneho sektora - Slovenskej akadémie vied, sektora vysokých škôl, z neziskového sektora a podnikateľského sektora výskumu a vývoja.

 

Viac informácií o výzve: