Prihlásiť
 

Výzva: Výzva LDI01

zameraná na podporu a vybudovanie multifunkčných centier pre deti a mládež v najmenej rozvinutých okresoch. Správca programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov predĺžil lehotu na predkladanie žiadostí o projekt vo výzve LDI01 do 30. novembra 2020. Bližšie informácie nájdete na nasledujúcich linkoch:
 

Úsilím programu je posilniť sociálnu a hospodársku súdržnosť na Slovensku. Cieľom tejto výzvy je podporiť projekty zlepšujúce prístup zraniteľných detí a mládeže zo znevýhodnených oblastí k širšiemu okruhu mimoškolských činností s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti. Podporené projekty vytvoria multifunkčné centrá pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch. Centrom pre mládež sa rozumie akákoľvek inštitúcia (školy, školské zariadenia, strediská voľného času, športové kluby, knižnice, zdravotnícke strediská a dokonca aj menej inštitucionalizované typy centier), ktoré pracujú s deťmi a mládežou. Žiadateľ (zvyčajne obec) by mal mať jasnú a logickú víziu práce s deťmi a mládežou na danom území, takže v každom podporenom projekte sa očakáva širší okruh opatrení, aktivít, centier a inštitúcií pracujúcich s deťmi a mládežou.

Táto vízia alebo stratégia nemusí byť nevyhnutne zhmotnená v oficiálnom dokumente, musí však byť dostatočne popísaná v žiadosti o projekt a musí rešpektovať potreby komunity. Osobitná pozornosť sa musí venovať zraniteľným deťom a mládeži s vysokým rizikom vylúčenia, ako napríklad Rómovia.

Dátum vyhlásenia výzvy: 15. júl 2020

Dátum uzatvorenia výzvy: 30. október 2020, 23:59 hod. SEČ

Kód výzvy: LDI01

Výstup programu: Posilnený sociálny a hospodársky rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Výsledok programu:

Služby a infraštruktúra poskytnutá deťom a mládeži

Maximálna výška žiadaného grantu: 1 000 000 EUR

Minimálna výška žiadaného grantu: 200 000 EUR

Spolufinancovanie: Pre subjekty verejnej správy sa spolufinancovanie nevyžaduje

Výška alokácie: 7 700 000 EUR

Vyhlasovateľ výzvy: Úrad vlády SR

Oprávnení žiadatelia:

  • Banskobystrický, Košický, Prešovský samosprávny kraj a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
  • Obce nachádzajúce sa v najmenej rozvinutých okresoch a ich rozpočtové a príspevkové organizácie

 

Viac informácií o výzve: