Prihlásiť
 

EÚ Inštitúcie

Európska rada

Európska rada určuje hlavné politické smerovanie Únie. Európska rada v zložení najvyšších predstaviteľov členských štátov a predsedu Komisie sa stretáva na niekoľko dní minimálne štyrikrát ročne.

Predseda Európskej rady: Herman Van Rompuy

Odkaz na stránku: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_sk.htm

Rada európskej únie

Rada európskej únie zastupuje jednotlivé členské štáty. Predsedníctvo Rady sa medzi členskými štátmi strieda na princípe rotácie. Je to inštitúcia, kde sa stretávajú ministri členských štátov, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky.

Je potrebné ju odlíšiť od:

  • Európskej rady – ide o ďalšiu inštitúciu EÚ, v rámci ktorej sa približne 4-krát ročne stretávajú najvyšší predstavitelia členských štátov, aby diskutovali o politických prioritách EÚ
  • Rady Európy – nejde o orgán EÚ.

Odkaz na stránku: http://www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=sk

Európsky parlament

Európsky parlament zastupuje občanov Únie. Poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sú každých 5 rokov priamo volení európskymi voličmi, sú zástupcami občanov Únie. Parlament je spolu s Radou Európskej únie hlavnou zákonodarnou inštitúciou EÚ.

Predseda Európskeho parlamentu: Martin Schulz

Odkaz na stránku: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_sk.htm

Európska komisia

Európska komisia je jednou z hlavných inštitúcií Európskej únie. Zastupuje a presadzuje záujmy EÚ ako celku. Pripravuje návrhy nových európskych právnych predpisov. Riadi každodennú činnosť súvisiacu s vykonávaním politík Únie a využívaním jej finančných prostriedkov.

Predseda Európskej komisie: José Manuel Barroso

Odkaz na stránku: http://ec.europa.eu/index_sk.htm

Výbor regiónov

Výbor regiónov je poradný orgán zastupujúci miestne a regionálne orgány EÚ.

Predseda Výboru: Regiónov Mercedes Breso

Odkaz na stránku: http://cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx