Prihlásiť
 

Odkazy

Ministerstvá

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR  www.telecom.gov.sk
Ministerstvo zahraničných vecí SR  www.foreign.gov.sk
Ministerstvo hospodárstva SR  www.economy.gov.sk
Ministerstvo financií SR  www.finance.gov.sk
Ministerstvo kultúry SR  www.culture.gov.sk
Ministerstvo obrany SR  www.mod.gov.sk
Ministerstvo vnútra SR  www.minv.sk
Ministerstvo zdravotníctva SR  www.health.gov.sk
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  www.build.gov.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR  www.justice.gov.sk
Ministerstvo pôdohospodárstva SR  www.mpsr.sk
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR  www.employment.gov.sk
Ministerstvo životného prostredia SR  www.enviro.gov.sk
Ministerstvo školstva SR  www.education.gov.sk

Ďalšie štátne orgány

Úrad vlády SR  www.government.gov.sk
Protimonopolný úrad SR  www.antimon.gov.sk
Najvyšší kontrolný úrad SR  www.controll.gov.sk
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  www.geodesy.gov.sk
Úrad priemyselného vlastníctva SR  www.indprop.gov.sk
Úrad pre verejné obstarávanie SR  www.uvo.gov.sk
Štatistický úrad SR  www.statistics.sk
Správa štátnych hmotných rezerv  www.reserves.gov.sk
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  www.normoff.gov.sk
Slovenský ústav technickej normalizácie  www.sutn.gov.sk

Združenie miest o obcí Slovenska http://www.zmos.sk/

Európske inštitúcie

Europsky parlament   http://www.europarl.europa.eu/
Rada Europskej Únie    http://www.consilium.europa.eu/
Europia Komisia   http://ec.europa.eu/
Výbor regiónov http://cor.europa.eu/

Nitriansky samosprávný kraj

Nitriansky Samosprávny kraj  http://www.unsk.sk/showdoc.do?docid=4

Okresy

Levice http://www.levice.sk/
Komárno http://www.komarno.sk/start.html
Nitra  http://www.nitra.sk/news.php?all
Nové Zámky http://www.novezamky.sk/
Šaľa  http://www.sala.sk/
Topoľčany  http://www.topolcany.sk/
Zlaté Moravce  http://www.zlatemoravce.eu/

Univerzity

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  http://www.ukf.sk/
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  http://www.uniag.sk/
Univerzita J. Selyeho v Komárne  http://www.selyeuni.sk/sk.html

Kultúrne pamiatky – Nitriansky Kraj

Duchovné pamiatky – Nitriansky Kraj