Prihlásiť
 

Opatrenie: 3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť

Cieľ optarenia

Riešenie problémov BSK na trhu práce, a to najmä tvorbou vhodných podmienok na udrţanie hospodárskeho rastu a na zvýšenie zručnosti zamestnancov a zamestnávateľov pre potreby znalostnej ekonomiky. Podpora bude zameraná na tvorbu pracovných miest v tých okresoch (na úrovni LAU I – okresy Pezinok, Malacky a Senec), kde je vykazovaná vyššia miera nezamestnanosti ako priemerná úroveň v BSK. Okrem toho nástroje APTP budú zamerané aj na podporu vysokokvalifikovanej pracovnej sily s orientáciou na vzdelanostnú ekonomiku. V tejto súvislosti bude podporované nadobudnutie nových zručností pre pouţívanie nových technológií, vyuţívanie informačných technológií a podpora inovácií.

Rámcové aktivity

  • podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť, podpora sociálnej inklúzie a zosúladenie pracovného a rodinného života v BSK, budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK

Prijímatelia

uchádzači o zamestnanie; záujemcovia o zamestnanie; Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny; štátne rozpočtové a príspevkové
organizácie, obce a mestá, združenia miest a obcí, VÚC a úrady samosprávneho kraja, rozpočtové
a príspevkové organizácie, občianske združenie, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie,
Červený kríž; Slovenská obchodná a priemyselná komora, regionálne poradenské a informačné centrá,
podnikateľské informačné centrá, odborové zväzy, neštátne subjekty poskytujúce služby zamestnanosti
a personálne poradenstvo, zamestnávatelia - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie