Prihlásiť
 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os 5 - Technická pomoc

Opatrenie:

Cieľ optarenia

Cieľom tejto prioritnej osi je zabezpečenie implementácie Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu v súlade s uplatňovaním zásady rovnosti príleţitostí, zabezpečením publicity komunikácie s EK, ako aj s prijímateľmi.

Rámcové aktivity

  • – Príprava a vykonávanie, monitorovanie a kontrola môţu oprávnené subjekty vyuţívať prostriedky TP na spolufinancovanie aktivít podporujúcich efektívnu realizáciu operačných programov v zmysle stanovených oblastí aktivít najmä:v personálnej oblasti, v oblasti technického vybavenia, v oblasti reţijných výdavkov, v oblasti prípravy, implementácie, monitorovania a v oblasti kontroly a auditu.
  • – Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita môţu oprávnené subjekty vyuţívať prostriedky TP na spolufinancovanie aktivít podporujúcich efektívnu realizáciu operačných programov v zmysle stanovených oblastí aktivít najmä: v oblasti informovania a publicity a v oblasti hodnotenia a štúdií.

Prijímatelia

- RO (pre OP ZaSI): Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- SORO: Sociálna implementačná agentúra, Fond sociálneho rozvoja"