Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na výber zahraničných expertov OP VaI

Za účelom zostavenia Databázy zahraničných expertov využívaných pre potreby skvalitňovania projektov výskumu a vývoja financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OP VaI vyhlásil Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI") výzvu na výber zahraničných expertov.

Cieľom je s pomocou zahraničných expertov zabezpečiť vysokú kvalitu a excelentnosť predkladaných projektových zámerov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok a kvalitnú obsahovú implementáciu projektov výskumu a vývoja. Úlohou zahraničných expertov bude okrem posudzovania predkladaných projektov aj pravidelné ročné vyhodnocovanie dlhodobých projektov (5 až 7 rokov) počas ich realizácie.

Výzvu aj prihlášku v anglickom jazyku nájdete tu: https://www.opvai.sk/vyzvy/vyber-zahranicnych-expertov/

Dátum vyhlásenia výzvy: 10.12.2015
Dátum uzávierky výzvy:   otvorená

Viac informácií o výzve: