Prihlásiť
 

Výzva: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí

Základné informácie

Názov: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02
Investičná priorita: 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených 8 000 000 EUR, z toho 6 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 2 000 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 05.01.2017 do: 22.09.2017


Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 15. 03. 2017

- Termín uzavretia 2. kola 24. 05. 2017

- Termín uzavretia 3. kola 22. 09. 2017

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 (Formát PDF, 543 kB)

Súvisiace správy a dokumenty

Všetky prílohy výzvy:

1. Formulár žiadosti o NFP  (Formát RTF, 870 kB)

Príloha č. 1-1 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02: Plnomocenstvo (Formát RTF, 1941 kB)

Príloha č. 1-2 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02: Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP (Formát RTF, 2105 kB)

Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02: Súhrnné čestné vyhlásenie (Formát RTF, 1967 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 (Formát PDF, 1263 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru (Formát PDF, 690 kB)

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom (Formát XLS, 289 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (Formát PDF, 196 kB)

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) (Formát PDF, 245 kB)

Príloha č. 4: Súhlas (Formát PDF, 133 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 (Formát PDF, 560 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien (Formát PDF, 205 kB)

3. Zoznam povinných merateľných ukazovateľov a ich relevancia k horizontálnym princípom (Formát RTF, 1966 kB)

4. Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (Formát RTF, 1911 kB)

5. Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania (Formát PDF, 685 kB)

6. Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR (Formát RTF, 452 kB)

7. Štandardná stupnica jednotkových nákladov (Formát RTF, 5459 kB)

Standardná stupnica jednotlivých nákladov - prílohy (Formát XLS, 122 kB)

8. Doplňujúce informácie k časti 7.4 ŽoNFP Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa (Formát RTF, 2025 kB)

9. Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektu (Formát RTF, 1923 kB)

10. Minimálne činnosti projektového manažéra a finančného manažéra (Formát RTF, 1923 kB)

11. 11.1 Komunikačná stratégia Operačný program Ľudské zdroje (html odkaz)

11.2 Design manuál

11.3 Manuál pre informovanie a komunikáciu

Viac informácií o výzve: