Prihlásiť
 

Výzva: Výzva z OP ŽP Prioritná os 4.Odpadové hospodárstvo

Výzva č. OPŽP-PO4-13-1 z 29.4.2013 (4.3)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo

Operačný cieľ 4.3: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom  priaznivým pre životné prostredie

kód výzvy: OPŽP-PO4-13-1

Viac informácií o výzve: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po4-13-1-z-29-4-2013-4-3/