Prihlásiť
 

Výzva: Úrad vlády SR zverejnil druhú výzvu na predkladanie projektov v Dunajskom nadnárodnom programe

Na stránke www.danube.vlada.gov.sk   zverejnil Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod pre Dunajský nadnárodný program druhú výzvu na predkladanie projektov, ktorá je otvorená od 9. mája do 6. júna 2017. Výzva je otvorená bez obmedzení pre nasledovné špecifické ciele:
 
- Zvýšiť kompetentnosti v oblasti podnikových a sociálnych inovácií
- Podporiť udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov
- Podporiť obnovu a manažment ekologických koridorov
- Zlepšiť pripravenosť na zvládanie rizika pohrôm
- Zlepšiť energetickú bezpečnosť a energetickú efektívnosť
 
V špecifických cieľoch: Zlepšiť rámcové podmienky pre inovácie, Posilniť nadnárodné vodné hospodárstvo a predchádzanie povodňovým rizikám a Podporiť bezpečné dopravné systémy šetrné k životnému prostrediu a vyváženú dostupnosť mestských a vidieckych oblastí  je výzva obmedzená na:
 
- komercionalizáciu výsledkov výskumu a transferu technológií; nadnárodnú spoluprácu medzi klastrami na základe prístupov inteligentnej špecializácie; manažment duševného vlastníctva  so zameraním na podporu inovácií
 
-  ochranu pred povodňami (monitoring, systémy včasného varovania; preventívne riešenia) a/alebo manažment kvality vôd (napr. harmonizované systémy monitorovania a hodnotenia, opatrenia na zníženie obsahu živín a nebezpečných látok vo vodách; účinnejšie riešenia na nakladanie s odpadovými vodami)
 
-multimodalitu a intermodalitu (najmä so zahrnutím železničnej a leteckej dopravy), bezpečnosť dopravy, modernizáciu prostriedkov vnútrozemskej vodnej dopravy, prepojenosť vidieckych oblastí a skvalitnenie verejnej dopravy
 
Priorita 4 Dobre spravovaný dunajský región je pre túto výzvu uzavretá.
 
Alokácia výzvy je zložená z prostriedkov ERDF vo výške 50,83 mil. eur, z prostriedkov IPA vo výške 4,42 mil. eur a z prostriedkov ENI vo výške 4,65 mil. eur. Miera spolufinancovania z ERDF je pre slovenských partnerov vo výške 85%.
 
Na rozdiel od prvej výzvy je táto výzva jednokolová, t.j. projektové žiadosti sa podávajú iba v jednom kroku, a to predložením všetkých vyplnených formulárov prostredníctvom webovej stránky programu.
 
Všetky ďalšie potrebné informácie k výzve sú zverejnené na stránke programu http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals .
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
 

Viac informácií o výzve: