Prihlásiť
 

Výzva: Priority mládežníckej politiky

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ODBOR MLÁDEŽE VYHLASUJE V Ý Z V U NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU v rámci Programov pre mládež, ČÍSLO: PRIORITY/D/3/2017
 
Názov programu: PRIORITY mládežníckej politiky
 
1. Cieľ výzvy
Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na napĺňanie priorít aktuálnej mládežníckej politiky obsiahnutých v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 prostredníctvom projektovej činnosti .
 
2. Vymedzenie výzvy
Výzva je súčasťou zabezpečovania Programov pre mládež na roky 2014-2020, ktorých celkovým cieľom je:
a) zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život;
b) posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti;
c) prispievať k napĺňaniu cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 - 2020;
d) prispievať k napĺňaniu stratégie EURÓPA 2020 podporou mladej generácie ako základu modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti;
e) prispievať k napĺňaniu Stratégie EÚ pre mládež investovanie a posilnenie postavenia mládeže na roky 2010 – 2018, a to najmä v tematických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne začlenenie, participácia a dobrovoľníctvo.
f) prispievať k napĺňaniu Odporúčania Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých, a to najmä v oblasti ďalšieho vzdelávania;
g) prispievať k napĺňaniu cieľov dokumentu „Budúcnosť mládežníckej politiky Rady Európy: AGENDA 2020“, a to najmä prostredníctvom rozvoja mládežníckej politiky, práce s mládežou a výskumu v oblasti mládeže.
 
Program Priority mládežníckej politiky sa špecificky zameriava na
a) vytváranie príležitostí pre aktívne zapojenie rôznych subjektov do napĺňania aktuálnej národnej stratégie pre mládež,
b) tvorbu opatrení v práci s mládežou, ktorých cieľom je prispievať k posilneniu postavenia mládeže, proti jej spoločenskému vylúčeniu, ako aj k rozvoju aktívneho občianstva mladých ľudí,
c) mladých ľudí v získavaní kompetencií s cieľom osobného rozvoja s dôrazom na možnosti ich zamestnávania, 1 čl.3, bod 2, písm. b v Prílohe k príkazu ministra č. 54/2013 pre poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu v oblasti práce s mládežou. Výzva PRIORITY/D/3/2017 2
d) posilnenie synergie formálneho, neformálneho vzdelávania (v práci s mládežou) a spontánneho učenia sa,
e) uľahčenie prechodu zo školy do zamestnania, posilnenie autonómie mládeže a podporu podnikavosti ako životnej kompetencie,
f) zaistenie lepšieho uznania kompetencií získaných v prostredí práce s mládežou pre aktívny spoločenský a pracovný život,
g) rozšírenie kompetencií pracovníkov s mládežou, mladých a mládežníckych vedúcich pri zavádzaní inovácií a zabezpečovaní vyššej kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou reflektujúcej tematické priority programu,
h) spoluprácu medzi rezortmi a sektormi, t.j. subjektmi štátneho sektora, samospráv, mimovládnych organizácií a podnikateľského sektora pri príprave aktivít neformálneho vzdelávania v práci s mládežou s ohľadom na aktuálne potreby mladých ľudí.
 
3. Účel a špecifické ciele výzvy
Výzva je zameraná na podporu aktivít nadväzujúcich na predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016 v oblasti mládeže a prijatý dokument závery Rady a zástupcov vlád členských štátov prijatý 21.11.2016 s názvom „Podpora nových prístupov k práci s mládežou s cieľom odhaliť a rozvinúť potenciál mladých ľudí“ 2 .
 
V rámci výzvy sa podporia projekty, ktoré:
a) využívajú, vyvíjajú, z iných oblastí prinášajú a adaptujú, alebo šíria nové nástroje a prístupy práce s mládežou
b) zbierajú a analyzujú informácie o životných trendoch mladých ľudí a podporujú ich šírenie medzi zainteresovanými stranami
c) špecificky zavádzajú inovatívne prístupy práce s mládežou (nad 15 rokov) v centrách voľného času ako príkladov dobrej praxe pre potreby možnej transformácie centier voľného času na centrá mládeže a mapovanie potrebných legislatívnych úprav
 
4. Oprávnení žiadatelia
Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty uvedené v § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, ktoré zároveň: a) preukázateľne uskutočňujú aktivity v oblasti práce s mládežou so zameraním na rozvoj mladých ľudí, b) nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe a nevykonávajú činnosť podľa osobitného predpisu.
 

Viac informácií o výzve: