Prihlásiť
 

Výzva: Výzva pre uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci školského programu pre školský rok 2017/2018

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra") ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov
 
vyzýva
 
všetkých uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci školského programu (ďalej len „uchádzači") pre školský rok 2017/2018 na predkladanie žiadostí o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl v školskom roku 2017/2018:
 
od 1. júna 2017 do 30. júna 2017
 
(žiadosti predložené po termíne nebudú akceptované - rozhodujúci je dátum podania na pošte)
 
a to na základe aktualizovanej príručky pre žiadateľov o schválenie uchádzača v rámci školského programu pre školský rok 2017/2018 v súlade s ustanoveniami delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/40, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/39 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v platnom znení.
 
Oprávnený subjekt:
 
Uchádzač o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich (ďalej len „uchádzač") : je podľa § 3 ods. (4) nariadenia vlády SR č. 341/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov osoba, ktorá má oprávnenie podnikať a zaoberá sa pestovaním alebo distribúciou ovocia a zeleniny (čl. 5  ods. 2 písm. c) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/40) a ktorá zabezpečuje pre žiakov činnosti:
  • dodávky ovocia a zeleniny alebo výrobkov z nich (ďalej ovocie a zelenina len „OZ"), vrátane nákladov na nákup, prenájom a lízing zariadenia používaného na dodávanie a distribúciu OZ podľa článku 4 ods. 1 písm. a) a čl. 5 ods. 1 a) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/40;
  • ostatné činnosti, ktoré sú prepojené s vykonávaním programu podľa článku 4 ods. 1 písm. b), c), f) a čl. 5 ods. 1 písm. b), d) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č..2017/40.

 

Viac informácií o výzve: