Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“), Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, v súlade  s Programom rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre projektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 týmto vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít (ďalej len „žiadosť“) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020(ďalej len „výzva“),

pre opatrenie: 1 – Prenos znalostí a informačné akcie

podopatrenie: 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností      b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov

Termín vyhlásenia výzvy:  14.7.2017                              

Termín uzavretia výzvy: 25.8.2017

 

1.    Formálne náležitosti výzvy na predkladanie obsahových námetov

1.1         Kontaktné údaje a spôsob komunikácie s MPRV SR:

Žiadosti o poskytnutie informácií adresujte na Hodnotiacu komisiu, Odbor riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava. Prípadné informácie je možné získať aj na e–mailovej adrese info@land.gov.sk.

MPRV SR bude reagovať na otázky, na ktoré je možné odpovedať informáciami zverejnenými na webovom sídle MPRV SR len odkazmi na príslušné zverejnené dokumenty. V procese vyhodnocovania žiadostí MPRV SR neposkytne informácie o stave vyhodnocovania žiadostí o schválenie obsahovému námetu. O konečnom výsledku vyhodnotenia žiadostí bude žiadateľ písomne informovaný. Odpovede poskytnuté žiadateľovi telefonicky ústnou formou, pokiaľ neboli spracované do písomnej podoby, nemožno považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolať. MPRV SR neposkytuje individuálne poradenstvo k výzve.

1.2    Časový harmonogram administrácii žiadosti o schválenie obsahového námetu

Podávanie a prijímanie žiadostí

14.7.2017 - 25.8.2017

Hodnotenie žiadostí

Prebieha od posledného dátumu  na doručenie žiadosti najneskôr do 60 pracovných dní.

Oznámenie o schválení /neschválení žiadosti

MPRV SR, sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb zašle oznámenie o schválení/neschválení/vyradení obsahovému námetu vzdelávacej a informačnej aktivity (ďalej „oznámenie“) hodnotiacou komisiou žiadateľovi písomne najneskôr do 70 pracovných dní od posledného dátumu na doručenie žiadosti o schválenie obsahového námetu.

 

1.3    Indikatívna výška finančných prostriedkov, pre potreby výberu a schválenia obsahových námetov je :  6 400 000 EUR.

·      Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): 6 000 000 EUR

·      Ostatné regióny (Bratislavský kraj):  400 000 EUR

Financovanie je zabezpečené prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“).

Menej rozvinuté regióny

Ostatné regióny

Verejné výdavky

EPFRV

ŠR

Verejné výdavky

EPFRV

ŠR

6 000 000  €

4 500 000  €

1 500 000 €

400 000 €

212 000 €

188 000 €

Uvedená indikatívna výška finančných prostriedkov bude použitá MPRV SR len pre proces výberu a schvaľovania obsahových námetov.

Maximálna miera podpory z celkových oprávnených nákladov pre vypracovanie obsahového námetu: 100%.

1.4    Miesto podania žiadosti:

Žiadosti o schválenie obsahových námetov, v rámci podopatrenia 1. 1 Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností z PRV SR 2014 – 2020, sa predkladajú písomne na adresu:

Hodnotiaca komisia

Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb

Odbor riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova 12

812   66 Bratislava 

1.5         Ďalšie formálne náležitosti:

1.    Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy podať 3 žiadosti o schválenie obsahového námetu, z toho každú na inú oblasť zamerania aktivít vzdelávania, uvedených v bode 2.3 Oprávnenosť aktivít pre potreby vypracovania obsahového námetu. V rámci Bratislavského kraja je žiadateľ oprávnený podať taktiež 3 žiadosti o schválenie obsahového námetu spadajúce pod oblasť 14, avšak obsahový námet musí vždy obsahovo a tematicky spadať pod rozdielnu oblasť 1 až 13. Počet podaných žiadostí jedného žiadateľa spolu (za menej rozvinuté regióny a aj za Bratislavský kraj) nemôže prekročiť stanovený limit 3 žiadosti v rámci tejto výzvy;

2.    Žiadosti sa podávajú a prijímajú v písomnej papierovej forme počas lehoty uvedenej v tejto výzve v bode 1.2 Časový harmonogram administrácii žiadosti o schválenie obsahového námetu, a to na predpísanom tlačive „Osnova obsahového námetu vzdelávacích a informačných aktivít z PRV SR 2014-2020“ (príloha č.1) spolu s definovanými prílohami;

3.    Pri podaní žiadosti poštou alebo inou prepravnou spoločnosťou je rozhodujúci dátum pečiatky na obálke/balíku. Dátum pečiatky nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti na MPRV SR. MPRV SR akceptuje uvedený dátum (obmedzuje maximálnu prípustnú lehotu prostredníctvom poštovej alebo inej prepravy žiadosti) iba v prípade, ak takto podané žiadosti boli prijaté z pošty, inej prepravnej spoločnosti alebo do podateľne ústredia MPRV SR najneskôr do 7.  pracovného dňa (vrátane dňa podania žiadosti na pošte) od dátumu stanoveného ako posledný deň prijímania žiadosti (uzavretia výzvy);

4.    Pri osobnom podaní žiadosti do podateľne ústredia MPRV SR, nesmie byť dátum na pečiatke podateľne ústredia MPRV SR neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti na MPRV SR (úradné hodiny podateľne MPRV SR sú zverejnené na webovom sídle MPRV SR http://www.mpsr.sk/index.php?navID=360 );

5.    Žiadosti sa podávajú spolu so všetkými povinnými prílohami v zalepenej obálke/balíku. V ľavom hornom rohu obálky/balíka žiadateľ uvedie číslo tejto výzvy, svoje IČO, názov prijímateľa, názov opatrenia/podopatrenia, región (menej rozvinutý región alebo Bratislavský kraj) a v pravom dolnom rohu obálky/balíka žiadateľ uvedie nápis „Neotvárať“ ;

6.    Žiadosti sa podávajú v jednom originálnom vyhotovení. Žiadosti musia byť  podpísané  štatutárnym zástupcom oprávneného  žiadateľa, alebo  osobou úradne splnomocnenou štatutárnym orgánom oprávneného žiadateľa na mieste/miestach predpísaných v osnove obsahového námetu, pričom údaje sa musia zhodovať s údajmi v doklade o právnej subjektivite.

2. Podmienky schválenia žiadosti

Minimálny počet účastníkov akcie odborného vzdelávania a získavania zručností je 10  účastníkov.

Minimálna dĺžka trvania akcie odborného vzdelávania a získavania zručností je 4 dni, maximálna 18 mesiacov.

2.1.     Výška oprávnených výdavkov na jeden obsahový námet

Maximálna výška finančných prostriedkov v rámci jedného obsahového zámeru: 80 000 EUR.

·      Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): 80 000 EUR

·      Ostatné regióny (Bratislavský kraj): 80 000 EUR

2.2 Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa):

Oprávneným žiadateľom sú fyzické a právnické osoby s oficiálne zaregistrovaným sídlom na území Slovenskej republiky - poskytovatelia služieb prenosu vedomostí a zručností, pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania, ktoré majú v predmete svojej činnosti zapísané vzdelávacie aktivity alebo poskytovanie informačných aktivít.

Poskytovateľ služieb prenosu vedomostí a zručností musí mať primerané kapacity v podobe kvalifikovaných zamestnancov alebo najatých lektorov v zmysle  zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzn. musí spĺňať minimálne jednu z týchto požiadaviek:

a)  vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v odbore vzdelávacieho programu, najmenej dva roky praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka a preukázateľná lektorská spôsobilosť;

b) úplné stredné vzdelanie s maturitou v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej dva roky praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka a preukázateľná lektorská spôsobilosť;

c) výučný list v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, alebo osvedčenie o úplnej prípadne čiastočnej kvalifikácii v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej 5 rokov praxe, ktorej sa vzdelávací projekt týka a preukázateľná lektorská spôsobilosť. 

Musí byť zabezpečené pravidelné odborné vzdelávanie kapacít poskytovateľa služieb prenosu vedomostí a zručností, t.j. povinnosť minimálne raz ročne absolvovať vzdelávacie aktivity vo forme  semináru, konferencie, školenia, kurzu, e-learningu a pod. orientované na predmetnú oblasť.

Prijímateľmi nefinančnej pomoci môžu byť len aktívni prípadne začínajúci poľnohospodári, obhospodarovatelia lesa, spracovatelia produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby v pracovnoprávnom vzťahu, malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach.

2.2.1 Špecifické  podmienky oprávnenosti žiadateľa na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností

V prípade, že je predmetom obsahového námetu odborné vzdelávanie a/ alebo získavanie zručností v oblastiach mimo výroby a obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, ktoré sú vymenované v Prílohe I Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) budú platiť podmienky minimálnej pomoci, ktorých splnenie bude posudzované v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP vyhlásenej PPA.

2.3 Oprávnenosť aktivít  pre potreby vypracovania obsahového námetu

Oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k dlhodobejšiemu alebo opakovanému prehlbovaniu, obnovovaniu a šíreniu vedomostí, zručností a schopností jednotlivých pracovníkov v pôdohospodárstve alebo v rozvoji vidieka formou prezenčných vzdelávacích kurzov, seminárov, školení, workshopov, tréningov, koučingu a e-learningu.

Oblasti zamerania aktivít:

1. Vzdelávanie v oblasti inovácií – zavádzanie nových chovateľských, pestovateľských a spracovateľských postupov a technológií;

2. Vzdelávanie začínajúcich poľnohospodárov, mladých poľnohospodárov v oblasti legislatívy, výroby, spracovania a predaja produktov;

3. Vzdelávanie v oblasti efektívneho riadenia podniku – ekonomika, financie, obchod;

4. Vzdelávanie v oblasti reštrukturalizácie výroby so zameraním na výrobu produktov s vyššou pridanou hodnotou a ich umiestnenie na trhoch;

5. Vzdelávanie pôdohospodárov v oblasti spracovania vlastných produktov, marketingu a predaja konečnému spotrebiteľovi;

6. Vzdelávanie v oblasti výroby tradičných regionálnych produktov s dôrazom na tvorbu nových pracovných miest;

7. Vzdelávanie v oblasti lokálnej ekonomiky ako nástroja rozvoja regiónov v aktivitách mimo poľnohospodárskej výroby;

8. Vzdelávanie v oblasti vidieckeho cestovného ruchu ako nástroja rozvoja regiónov  a tvorby pracovných síl na vidieku;

9. Vzdelávanie v oblasti ekologického poľnohospodárstva- eko-friendly postupy v poľnohospodárstve;

10. Vzdelávanie v oblasti posilnenia biodiverzity, preventívnych, ochranných a environmentálnych opatrení  v rámci pôdohospodárstva;

11. Vzdelávanie v oblasti posilnenia biodiverzity, preventívnych, ochranných a environmentálnych opatrení  v rámci lesného hospodárstva;

12. Vzdelávanie aktívne pracujúcich občanov marginalizovaných skupín, vrátane MRK prostredníctvom kurzov zameraných na nadobudnutie zručností v rastlinnej a živočíšnej výrobe;

13. Vzdelávanie v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve, pri spracovaní produktov, v lesnom hospodárstve a na vidieku;

14. Vzdelávanie vo vyššie uvedených oblastiach v Bratislavskom kraji.

Bližšie informácie: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11871

 

 

Viac informácií o výzve: