Prihlásiť
 

Výzva: Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Výzva z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako RO pre IROP - Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni
 
Dĺžka trvania výzvy na predkladanie projektových zámerov- 
od 10.07.2018 - 10.09.2018
 
Výška vyčlenených (alokovaných ) prostriedkov pre NR kraj je 1 625 000 €
 
Oprávnení žiadatelia: obec, subjekt verejnej správy, mimovládne organizácie 
 
Minimálna výška príspevku nie je stanovená
Maximálna výška príspevku nie je stanovená
 
Oprávnené aktivity:
-  výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do 3 rokov
- oparenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - nie je to možné realizovať samostatne( jediný typ aktivity)
 
Prílohy k PZ:
1.)Rozpočet projektu
2.) Fotodokumentácia
3.) Opis súčasnej situácie 
4.) Kópia katastrálnej mapy
5.)Nákres priestorového riešenia projektu
 
 
Viac informácií nájdete na 
 

Viac informácií o výzve: