Prihlásiť
 

Výzva: Environment

Aktuálna špecifikácia z Environmentálneho fondu na rok 2021 , kde budú oprávnenými aktivitami:
 
Oblasť A:
1.)Modernizácia výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov  tepla a /alebo teplej vody
2.) Budovanie/modernizácia/výmena zdroja tepla , teplej vody a elektrickej energie s využitím OZE
3.) Nákup komunálneho vozidla na umývanie /čistenie plôch- komunikácií
4.) budovanie zelenej infraštruktúry
 
Oblasť B :
1.) Rozšírenie , intenzifikácia alebo rekonštrukcia existujúcej ČOV
2.) Dobudovanie stokovej siete 
3.) Budovanie ČOV
4.) Budovanie kanalizačnej prípojky 
5.) Budovanie vodovodnej siete 
6.) Budovanie prívodných vodovodných radov 
7.) Budovanie vodovodnej prípojky 
8.) Rozšírenie alebo rekonštrukcia vodovodnej siete
9.) opatrenia na vodnom toku
10.) opatrenia mimo vodného toku
 
Oblasť C: 
ODDIEL I. ( C1-C3) podpora 95%
1.) Zakúpenie traktorov, malotraktorov, vlečiek, čelných nakladačov a hákového nosiča kontajnerov , kontajnerov určených na triedený zber zložiek odpadu, ktoré nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov
2.) Výstavba malej kompostárne
3.) Zakúpenie kompostérov , mulčovačov, drviča drevnej hmoty, rotačných triedičov, zberných nádob na kuchynský riad 
4.) osvetová činnosť vo forme letákov 
5.) Vybudovanie zberných dvorov 
6.) rekonštrukcia a dobudovanie zberných dvorov 
7.) nákup zberných nádob a kontajnerov na zberný dvor 
8.) informačná kampaň
ODDIEL II:  ( C4-C6) podpora 100%- dotácia z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov 
1.) Zakúpenie traktorov, malotraktorov, vlečiek, čelných nakladačov a hákového nosiča kontajnerov , kontajnerov určených na triedený zber zložiek odpadu, ktoré nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov
2.) Výstavba malej kompostárne
3.) Zakúpenie kompostérov , mulčovačov, drviča drevnej hmoty, rotačných triedičov, zberných nádob na kuchynský riad 
4.) osvetová činnosť vo forme letákov 
5.) Vybudovanie zberných dvorov 
6.) rekonštrukcia a dobudovanie zberných dvorov 
7.) nákup zberných nádob a kontajnerov na zberný dvor 
8.) informačná kampaň

Podanie žiadosti je možné do 15.12.2020. Žiadateľ je oprávnený podať len 1 žiadosť z ktorejkoľvek oblasti A,B,C.

Výnimka je v prípade podania žiadosti v oblasti B môžu sa podať dve žiadosti v prípade, že 1 žiadosť bude predložená v rámci kanalizácie a 1 žiadosť bude predložená v rámci vodovodu- kanalizácia a vodovod musia byť v jednej ryhe!!!

Výnimka podania 2 žiadosti je v prípade podania žiadosti v oblasti C , a to 1 žiadosť v oddiele I. C1-C3 a 1 žiadosť v oddiele II. ( C4-C6)

 

 

Viac informácií o výzve: