Prihlásiť
 

Výzva: Podpora účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19, kód OPII-VA/DP/2020/9.2-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19, kód OPII-VA/DP/2020/9.2-01

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 20 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy: 5.8.2020

Dátum uzavretia: do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej v tejto výzve, najneskôr však dňa 30.09.2020

Typ výzvy: otvorená

Žiadateľ/partner (výskumná inštitúcia):

  • Štátny sektor + štátne vysoké školy vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených štátnymi vysokými školami
  • Verejné vysoké školy, vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených verejnými vysokými školami + verejné výskumné inštitúcie
  • Súkromné vysoké školy, vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených súkromnými vysokými školami
  • Neziskové organizácie výskumu a vývoja

Žiadateľ/partner (Podnik)

  • Podnikateľská výskumná inštitúcia

Viac informácií nájdete tu.

Viac informácií o výzve: