Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP z programu rozvoja vidieka slovenskej republiky 2007 – 2013

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vyhlasuje v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Výzva“),

pre opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie

 

Rozpočet: Indikatívny finančný rámec disponibilných finančných prostriedkov pre Výzvu č. 2013/PRV/33 je 2 434 383,09 EUR, z toho pre:

 • Cieľ Konvergencia: 2 413 919,88  EUR

 • Oblasti mimo cieľa Konvergencia: 20 463,21 EUR

Oprávnenosť konečného prijímateľa - oprávneného žiadateľa (ďalej len žiadateľ):

 • Konečný prijímateľ finančnej pomoci (oprávnený žiadateľ): Oprávneným žiadateľom sú subjekty – inštitúcie, pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania a v predmete svojej činnosti majú vzdelávacie aktivity alebo poskytovanie informačných aktivít (štátne príspevkové a rozpočtové organizácie, verejno-právne inštitúcie, neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné komory, štátne podniky).

 • Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci: Podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce a ich združenia), ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Os 3.

Druh podpory - nenávratný finančný príspevok

Spôsob financovania: plné financovanie (platby systémom predfinancovania a/alebo refundácie, pozri Prílohu č. 6 Opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, koneční prijímatelia a systémy financovania)

Typ investície: nezisková

Intenzita pomoci: maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:

 • 100 % (75 % EÚ a 25 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia;

 • 100 % (50 % EÚ a 50 % SR) pre Ostatné oblasti.   

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 3 000 EUR a max. 70 000 EUR.

Oprávnenosť činností realizácie projektu:

Rozsah a činnosti (vrátane tematického zamerania): Podpora je cielená na vzdelávacie projekty zamerané na získavanie, prehlbovanie a inovovanie vedomostí a zručností a šírenie informácií o jednotlivých opatreniach osi 3 podľa EPFRV a cieľoch Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Oprávnené sú všetky nasledovné vzdelávacie a informačné aktivity, ktoré súvisia s cieľom opatrenia:

 • 1. všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktorých zameranie je v súlade s cieľom opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR.

Vzdelávacie aktivity určené pre podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce, mestá a ich združenia a občianske združenia) – tematicky zamerané najmä na:

 • ekonomiku podnikateľského subjektu (napr. legislatíva, riadenie ekonomicky životaschopného podniku, podnikateľský plán, diverzifikácia činností, spolupráca a rozvoj podnikov);

 • zavádzanie nových metód a nástrojov práce a riadenia vo vidieckom priestore;

 • manažment kvality;

 • inovácie vo vidieckych oblastiach, zavádzanie informačných technológií, internetizácia;

 • ochranu životného prostredia (environmentálne vhodné technológie, alternatívne zdroje energie, separovaný zber, využívanie biomasy, ochrana, tvorba a manažment krajiny, cieľová kvalita vidieckej krajiny a pod.);

 • obnovu a rozvoj vidieka;

 • prístup Leader.

 • 2. nasledovné formy informačných aktivít:

   • tvorba nových vzdelávacích programov;

   • tvorba analýz vzdelávacích potrieb;

   • krátkodobé kurzy, školenia a tréningy na získanie potrebných vedomostí a zručností;

   • konferencie a semináre;

 • televízne a rozhlasové kampane (ako sú propagačné aktivity, besedy, talk shows);

 • výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ;

 • putovné aktivity k cieľovým skupinám;

 

 • 3. ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové portály, informačný a poradenský servis zameraný na celoživotné vzdelávanie.

Uprednostňujú sa kombinácie uvedených foriem.

Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:

Prípadné ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 02/52733800, e–mail: zelmira.milkova@apa.sk. Všetky informácie o adresách a telefónnych číslach získate na http://www.apa.sk.

 

Viac informácií o výzve:

Kontakt

www.apa.sk
zelmira.milkova@apa.sk