Prihlásiť
 

Výzva: Vyhlásenie výzvy pre program SK08 Cezhraničná spolupráca

Výsledok 1: Vytvorenie nových a podpora existujúcich 

partnerstiev/sietí 

Výsledok 2: Posilnenie výmeny knowhow, osvedčených 

postupov a skúseností s Nórskom 

Výsledok 3: Vytvorenie lepších podmienok na hraničných 

priechodoch  

Výsledok 4: Zlepšenie cezhraničného toku informácií 

 

Všetky  projekty  podporované  v rámci  tohto  programu  musia  byť  implementované v slovenskoukrajinskom partnerstve! 

 

Kód výzvy:  CBC01

Viac informácií o výzve: http://www.eeagrants.sk/vyhlasenie-vyzvy-pre-program-sk08-cezhranicna-spolupraca/