Prihlásiť
 

Výzva: Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlasuje tretiu výzvu zameranú na podporu mimovládnych organizácií

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlasuje v rámci implementácie programu podpory mimovládnych organizácií – Demokracia a ľudské práva tretiu výzvu zameranú na podporu MVO na Slovensku v štyroch prioritných oblastiach podpory:
 
Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných;
Ľudské práva, vrátane práv menšín;
Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu;
Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.
Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny, Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.
 
Cieľom výzvy je najmä podpora MVO pôsobiacich na miestnej a regionálnej úrovni realizujúcich projekty s aktívnym zapojením cieľových skupín, ktorým je projekt určený. MVO, ktorá predloží viac ako jeden projekt, môže získať podporu na maximálne jeden projekt. V tretej výzve nebudú podporené MVO, ktoré získali finančné prostriedky v predchádzajúcich dvoch výzvach vo výške viac ako 10 000 €/projekt.
 
Výzva je vyhlásená dňom 27. mája 2015. MVO môžu Správcovi Programu predkladať projekty najneskôr do 27. júla 2015. Podporené projekty budú realizované od 15. septembra 2015 maximálne do 30. apríla 2016. Všetky bližšie informácie sa dozviete v samotnej výzve a príručke pre žiadateľa a na regionálnych infoseminároch.
 

Viac informácií o výzve: