Prihlásiť
 

Výzva: Vyhlásenie štyroch výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (Program spolupráce Interreg V-A SK-CZ)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlásilo štyri výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

výzva INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 (http://bit.ly/1Qy23Sj)

výzva INTERREG V-A SK-CZ/2016/02 (http://bit.ly/23XMlwS)

výzva INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 (http://bit.ly/1MUUk6h)

výzva INTERREG V-A SK-CZ/2016/04 (http://bit.ly/1TaxQuB)

 

Oprávnenosť miesta realizácie projektu (platné pre všetky výzvy):

V Slovenskej republiky ide o územie:

Trnavského kraja, Trenčianskeho kraja a Žilinského kraja.

 

V Českej republiky ide o územie:

Juhomoravského kraja, Zlínského kraja a Moravskosliezského kraja.

 

Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska splnenia kritérií cezhraničnej spolupráce (platné pre všetky výzvy):

Projekt môže byť oprávnený len za predpokladu, že splní minimálne 3 z nasledujúcich kritérií spolupráce:

Spoločná príprava;

Spoločná realizácia;

Spoločný personál;

Spoločné financovanie.

Zároveň platí, že kritérium „spoločná príprava“ a „spoločná realizácia“ sú povinné. Ostatné dve kritéria sú voliteľné.

Výzva č. 1:

- Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

- Typ výzvy: uzavretá

- Dátum uzavretia: 25.07.2016 

- Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU

- Investičná priorita: 1. Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)

- Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Minimálne celkové oprávnené výdavky na projekt: 20 000 €

Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt: Nie sú stanovené

Zoznam oprávnených žiadateľov zo SR a ČR: školy/vzdelávacie inštitúcie, komory a záujmové združenia právnických osôb, mimovládne (neštátne) neziskové organizácie, štát a jeho organizačné zložky, územná samospráva a jej organizačné zložky, organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí, Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) a podnikateľské subjekty (zamestnávatelia).

Typy oprávnených aktivít:

§         Tvorba, zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou. 

§         Systematická inštitucionálna spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami, inštitúciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania, zamestnávateľmi a úradmi práce s cieľom zvýšenia relevantnosti vzdelávania s ohľadom na potreby zamestnávateľov v cezhraničnom regióne. 

§         Podpora výmeny odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov a stáží pre pedagogický personál, žiakov a študentov. 

§         Podpora vytvárania stratégií, partnerstiev a regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských zdrojov, vrátane celoživotného vzdelávania. 

§         Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania prostredníctvom služieb kariérnej orientácie a poradenstva, propagácie a zvýšenia atraktívnosti technických odborov a škôl (remeselné a prírodovedné odbory). 

§         Investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry realizované len ako doplnkové aktivity s dôrazom na zavádzanie inovatívnych technológií, nových prvkov výučby, zvýšenie podielu praktickej prípravy, prvkov výučby orientovaných na reálne potreby trhu práce najmä v technických odboroch, vybavenie pre spoločnú odbornú prípravu. 

§         Tvorba spoločných programov celoživotného vzdelávania pre dospelú populácia, vrátane zavádzania nových prístupov k zvyšovaniu atraktívnosti a efektívnosti celoživotného vzdelávania pre firmy a jednotlivcov.

Viac informácií k výzve č. 1 nájdete na stránke:

http://bit.ly/1Qy23Sj

 

Výzva č. 2:

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

Typ výzvy: uzavretá

Dátum uzavretia: 25.07.2016 

Prioritná os: 3. ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV

Investičná priorita: 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)

Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Minimálne celkové oprávnené výdavky na projekt: 20 000 €

Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt: Nie sú stanovené

Zoznam oprávnených žiadateľov zo SR a ČR: štát a jeho organizačné zložky, územná samospráva a jej organizačné zložky, organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí, mimovládne (neštátne) neziskové organizácie, komory a záujmové združenia právnických osôb, školy/vzdelávacie inštitúcie a Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).

Typy oprávnených aktivít:

§         Spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v cezhraničnom regióne.

§         Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva. 

§         Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy. 

§         Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr.

 

Viac informácií k výzve č. 2 nájdete na stránke:

http://bit.ly/23XMlwS

 

Výzva č. 3:

- Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

- Typ výzvy: uzavretá

- Dátum uzavretia: 31.08.2016 

- Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

- Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

- Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Minimálne celkové oprávnené výdavky na projekt: 20 000 €

Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt: Nie sú stanovené

Zoznam oprávnených žiadateľov zo SR a ČR: štát a jeho organizačné zložky, územná samospráva a jej organizačné zložky, organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí, mimovládne (neštátne) neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, okresné a krajské organizácie cestovného ruchu a Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).

Typy oprávnených aktivít:

§         Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva. 

§         Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity. 

§         Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne. 

§         Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia vybraných cestných úsekov, zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a vybudovanie nových cestných prvkov). 

§         Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov. 

§         Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.

§         Aktivity na prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva realizované vo forme doplnkových aktivít.

 

Viac informácií k výzve č. 3 nájdete na stránke:

http://bit.ly/1MUUk6h

 

Výzva č. 4:

- Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

- Typ výzvy: uzavretá

- Dátum uzavretia: 31.08.2016 

- Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

- Investičná priorita: 4. Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d)

- Konkrétny cieľ: 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

Minimálne celkové oprávnené výdavky na projekt: 20 000 €

Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt: Nie sú stanovené

Zoznam oprávnených žiadateľov zo SR a ČR: štát a jeho organizačné zložky, územná samospráva a jej organizačné zložky, organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí, mimovládne (neštátne) neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb a Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).

Typy oprávnených aktivít:

§         Aktivity na spracovanie podkladov a dokumentov pre efektívnejší výkon starostlivosti o cezhraničné prírodne hodnotné územia. 

§         Realizácia spoločných opatrení smerujúcich k zlepšeniu stavu druhov a biotopov prioritného záujmu.

§         Realizácia spoločných opatrení na predchádzanie zhoršovania stavu druhov a biotopov v cezhraničnom území. 

§         Budovanie ekostabilizačných prvkov v krajine a rozvoj vybraných prvkov zelenej nfraštruktúry.

§         Tvorba a realizácia spoločných cezhraničných plánov riadenia/manažmentu prírodne hodnotných území, ich vybraných častí a okolitého územia (vrátane chránených území). 

§         Spoločné výskumné činnosti podporujúce zlepšenie cezhraničnej starostlivosti a ochrany o prírodne významné územia (vybrané biotopy, druhy). 

§         Monitorovanie a vyhodnocovanie stavu a vývoja biotopov a druhov, výmena vzájomných informácií, údajov a poznatkov. 

§         Spoločné činnosti na prevenciu a odstraňovanie dôsledkov erózie pôdy, kultiváciu pôdy.

 

Viac informácií k výzve č. 4 nájdete na stránke:

http://bit.ly/1TaxQuB

 

Výzvy boli zverejnené na stránke:

http://www.sk-cz.eu/

 

 

Viac informácií o výzve: