Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie ŽoNFP pre oblasť dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-9

Operačný program:     Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita:       1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ:            1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis:            neuplatňuje sa

Fond:                          Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Poskytovateľ  Názov:                         Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj “RO pre IROP”)

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok

Typ výzvy:                   otvorená

Dátum vyhlásenia:        7. 10. 2016

Dátum uzavretia:           RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo rozhodnutím RO pre IROP o zrušení výzvy a to v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Presný dátum uzavretia výzvy RO pre IROP zverejní na svojom webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Viac informácií o výzve: